Grunnundersøkelser

Nye Veier jobber i disse dager med å vurdere realismen i gjenbruk av dagens E18 Arendal-Grimstad. I den forbindelse skal det gjennomføres grunnundersøkelser som et ledd i det videre planarbeidet.
Bakgrunn

Det er behov for å kartlegge løsmassenes tykkelse, stabilitet, sammensetning og egenskaper. Dette skjer ved boring med et tynt bor fra et beltegående kjøretøy samt ved eventuelt geofysiske målemetoder. Geofysiske målemetoder er planlagt ved Frivolldalen for å undersøke bergets beskaffenhet ved planlegging av eventuell ny tunnel. Refraksjonsseismikk er en metode som benyttes for å bestemme dyp til fjell, gi informasjon om løsmassetyper og ikke minst kvalitet i fjell. Ved utføring av refraksjonsseismiske målinger benyttes vanligvis sprengstoff eller slegge som energikilde. Oppsatte lydbølger fanges opp av geofoner og disse sendes inn på en digital registreringsenhet. Det blir i tillegg utført ingeniørgeologiske feltbefaringer for å studere bergets beskaffenhet og ta ut bergartsprøver.

Undersøkelsene pågår i perioden 15. mars til juni 2022 og det kan bli behov for supplerende undersøkelser.

Hvor og hvordan arbeidene utføres

Grunnundersøkelsen blir utført av COWI AS. Det er utarbeidet en detaljert borplan som viser plassering av de planlagte boringene. Grunnboringene utføres ved å bore tynne stålstenger påmontert en borespiss ned i bakken ved hjelp av en beltegående maskin. I tillegg kan det være behov for å kjøre ut en vannvogn til bruk under boringene. Dersom det skal bores i fjell, vil det kunne oppleves noe støy i perioder. Dersom boringen må gjøres på skogsmark, kan det bli nødvendig å kviste og/eller felle trær for å komme fram til borepunktene. Grunnvannstanden må på enkelte borpunkter registreres som en del av undersøkelsene. Registeringen foregår med digitale instrumenter (poretrykksmålere). Instrumentene må stå over en lengre periode, slik at årsvariasjoner blir registrert.