Prosjektutvikling og verdioptimalisering for utbygging av E18 Arendal – Grimstad

I perioden 2020/2021 ble det gjennomført en utredning for å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet E18 Arendal-Grimstad. Dette arbeidet med verdioptimalisering er gjennomført i dialog mellom Nye Veier og Arendal og Grimstad kommuner. Det er ikke tatt stilling til eventuell oppstart av videre arbeid med detaljregulering.
Hva er verdioptimalisering

Verdioptimalisering er betegnelsen på et utredningsarbeid som gjennomføres for å finne tiltak som kan redusere kostnadene og/eller øke nytten av prosjektet. Sentralt i dette arbeidet er å vurdere løsninger som innebærer mest mulig gjenbruk av dagens veikapital, inkludert vei og konstruksjoner.

Konklusjonen fra arbeidet med verdioptimalisering for ny E18 Arendal-Grimstad er at det som betegnes som alternativ 17100 hadde høyest måloppnåelse. Det skal arbeides ytterligere med optimalisering av det valgte alternativet slik at veistrekningen kan prioriteres for utbygging.

Videre arbeid

En utfordring i det videre arbeidet er å finne kostnadseffektive løsninger som ivaretar målet om firefelts vei på hele strekningen. Det er dessuten et mål å kunne oppnå skiltet hastighet med 110km/t fra Harebakken til Verpåsen og 100km/t for resten av strekningen. Dette kan innebære at det er nødvendig å søke fravik fra gjeldende håndbok N100. Noen aktuelle temaer i det videre arbeidet er vurderinger blant annet av:

  • Kryss og tilførselsveier
  • Transport og nytteberegninger
  • Status på eksisterende vei og tilstandsvurdering på eksisterende konstruksjoner
  • Vurderinger av massebalansen og massehåndtering
  • Anleggsgjennomføring med vekt på hensyn til trafikksikkerhet, midlertidig omlegging, HMS og hensyn til beboere
  • Vurdering av plassering av mulige riggområder
  • Aktuelle utbedringstiltak på lokalvegene
  • Grunnforhold
  • Tilrettelegging for kollektiv

Det er også utført laserskanning og 360-graders fotografering langs eksisterende E18 Arendal-Grimstad. 

Arbeidet med verdioptimalisering startet opp høsten 2021 og ventes å være avsluttet før sommeren 2022. Det er ikke tatt stilling til eventuell oppstart av videre arbeid med detaljregulering.

Se Vedtatte plandokumenter kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad