Vedtatt Kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad - plandokumenter

Kommunedelplan for ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand og Arendal-Grimstad ble høsten 2019 vedtatt i alle åtte kommunene som er berørt av planområdet.
Vedtakene
 Dokumenter som lå til grunn for vedtakene

 I kartet under kan se nærmere på kommunedelplanen. Trykk "Fullversjon" for å få tilgang til ytterligere data

 

Arbeidet med utbygging av ny E18 fra Dørdal til Grimstad går inn i neste fase som er utarbeidelse av reguleringsplaner, sikre finansiering og prioritering for utbygging. 

 

Gjennomført som interkommunalt plansamarbeid

I meld. 25 På rett vei – reformer i veisektoren fikk Nye Veier ansvaret for å legge frem forslag til planprogram og kommunedelplan for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. Dette har vært et pilotprosjekt for Nye Veier. Tidlig i 2017 besluttet Aust-Agder og Telemark fylkeskommuner, de berørte kommunene og Nye Veier å gjennomføre arbeidet med kommunedelplan som et interkommunalt plansamarbeid, ref § 9 i plan- og bygningsloven. Et slikt plansamarbeid er nytt i veisektoren i Norge. Planarbeidet har omfattet Bamble, Kragerø, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner. 

Styret for det interkommunale plansamarbeidet

Styret for det interkommunale plansamarbeidet ble konstituert 1. mars 2018 og har bestått av: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør, styreleder, ordfører Jone Blikra, Kragerø, nestleder, ordfører Inger Løite, Gjerstad, ordfører Jan Dukene, Tvedestrand, ordfører Hallgeir Kjeldal, Bamble, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad, varaordfører Terje Eikin, Arendal og ordfører Kirsten Helen Myhren, Vegårshei. I styremøtet 28. september ble det vedtatt at Vegårshei kommune skal innlemmes i plansamarbeidet. 

Hva er en kommunedelplan (KDP)

KDP avgrenser planområdet og framtidig E18-trasé som skal utredes nærmere. KDP for strekningen viser hovedløsningene for valg av kryss, bru og tunnel. I forbindelse med KDP er det utarbeidet en konsekvensutredning for å legge til rette for valg av den mest samfunnsøkonomiske lønnsomme korridoren. Arbeidet med KDP startet med formelt varsel om oppstart av planarbeidet mai 2018. KDP ble lagt ut til offentlig ettersyn i juni 2019 med mulighet for å komme med innspill. KDP har vært behandlet i de åtte involverte kommunene. Etter disse vedtakene kan man starte opp arbeid med reguleringsplaner for utforming av selve veilinjen. I denne fasen vil det avklares i detalj hvilke eiendommer som blir berørt og hvilke bygg som må innløses. Forslaget til planprogram ble behandlet i januar 2019. I et interkommunalt plansamarbeid er det den enkelte kommune skal vedta KDP. 

Lenker til ekstern nettside Arendal kommune: Kontaktinformasjon m.m. for det interkommunale plansamarbeidet