Nye Veier utarbeider forslag til revidert detaljreguleringsplan

Det pågår nå et planarbeid med detaljregulering av strekningen E18 Gjerstad – Bamble. I den forbindelse har det blitt gjennomført feltarbeid og befaringer i planområdet i løpet av sommermånedene for å supplere eksisterende kunnskap om blant annet naturmangfold, kulturarv og geologi. Basert på en tilleggsutredning tar Nye Veier sikte på å anbefale korridor og presentere et revidert forslag til detaljregulering i løpet av våren 2024. Ambisjonen er at forslaget til detaljregulering behandles og vedtas i kommunene i 2024.

Etablert turvei langs Tisjø over tidligere trase for Kragerøbanen (Foto: Sweco).

 

I februar sendte Nye Veier et utvidet varsel om 8 arealer i forbindelse med planarbeidet med detaljreguleringen for E18 gjennom Gjerstad, Kragerø og Bamble kommuner. I tilleggsarealene og i planområdet for øvrig er det nå innhentet ytterligere og supplerende kunnskap innenfor flere fagtema. Denne kunnskapen er nødvendig for å vurdere mer gjenbruk av eksisterende E18 og for mulige forbedringer av planforslaget fra 2021.

I første halvdel av 2023 har Nye Veier jobbet tverrfaglig med optimalisering og detaljering av tiltaket. Arbeidet som pågår, skal sikre at løsningene som anbefales blir helhetlige og gjennomførbare. Rundt Bråtvann og Bakkevann har det blitt vurdert flere ulike korridoralternativer. Alternativene utredes og sammenliknes, og arbeidet vil bli sammenstilt og presentert i en tilleggsutredning.

 

Gongelva med dagens E18 i bakgrunnen. Gongelvas utløp i Bakkevann er et våtmarksområde, der det er registrert viktige naturverdier som ønskes ivaretatt best mulig i prosjektet (Foto: Sweco).

 

Parallelt med dette arbeidet har det blitt utført feltarbeid og befaringer i planområdet i løpet av sommermånedene for å supplere den eksisterende kunnskapen. Økologer har blant annet vurdert vannmiljøet i bekker som blir berørt av anlegget med tanke på fiskeliv. I tillegg samlet de inn DNA-prøver for enkelte dammer og småtjern som også kan bli berørt. DNA-prøvene kan gi svar på om det finnes fredede arter i dammene.

Det har også vært befaring for å kartlegge steder der det kan være verdifull kulturarv og kulturminner. Da ble bant annet gården Bråtvannsdalen nord for Bråtvann besøkt. Her står det et tun med en rekke gamle bygninger fra 1800-tallet. For å vurdere konsekvensen traséalternativene vil gi for friluftslivet og bygdelivet, har det blitt utført befaring for å kartlegge etablerte turmål, merkede stier, badeplasser og lignende.

Geologene har kartlagt høye skjæringer, tunneltraseer og brusteder for å få kunnskap om blant annet bergkvaliteten i trasene.  Hydrologer har vært ute med båt og bunnkartlagt innsjøer og elver. Resultater fra disse kartleggingene har gitt Nye Veier grunnlag for å 3D-modellere bunnen av de innsjøene.

De som jobber med veiprosjektering og landskapsarkitektur har vært på befaring i de områdene der gjenbruk av eksisterende vei vurderes. Anleggsteknikere har dannet seg grunnlag for vurderinger av anleggsteknisk forhold, blant annet utførelsesrekkefølger, adkomstmuligheter, omkjøringer og eventuelle deponier.

Videre framdrift

I høst vil Nye Veier utarbeide et nytt forslag til detaljregulering på den framtidige veiløsningen. Detaljreguleringen vil bestå av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt en rekke fagrapporter. Et forslag til detaljregulering vil foreligge våren 2024.

Bilder