Om prosjektet

Har du spørsmål til Eiffage? Send e-post til: communication.eiffagenorge@eiffage.com

Vil du motta varsler i forbindelse med sprengningsarbeider i ditt område? Registrer mobilnummeret ditt på  nabovarsling.no

Totalentreprenøren EIFFAGE Génie Civil drifter en sms-varslingstjeneste. Vil du motta sms-varsling om milepæler og trafikkavvikling om prosjektet?

 

Utbyggingen av E18 Rugtvedt – Langangen består av tre delparseller. Delparsellene E18 Lanner – Langangen og E18 Rugtvedt – Kjørholt er under utbygging. På delparsellen E18 Kjørholt – Preståsen er EIFFAGE og Nye Veier i en samhandlingsfase for å optimalisere prosjektet. 

Strekningen E18 Rugtvedt – Langangen er om lag 17 km lang og er et komplekst prosjekt med blant annet store brukonstruksjoner og tunneler. Prosjektet inkluderer bygging av den nye Grenlandsbrua. Utbyggingen vil løse de til tider store utfordringene med trafikkavviklingen gjennom Porsgrunn.

18. november 2020 varslet Nye Veier oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for E18 Kjørholt – Preståsen. Delparsellen inngår i utbyggingen av E18 Rugtvedt – Langangen. Planområdet for E18 Preståsen – Kjørholt strekker seg fra nordre portal i Preståstunnelen, gjennom Skjelsvikdalen, Brattåstunnelen, Rød, Steinbrekka, og til nordre portal i Kjørholttunnelen.

Strekningen er omtrent 6 km lang. Planen omfatter etablering av ny firefelts motorvei, med tilhørende kryss, veier og konstruksjoner. I planarbeidet inngår blant annet vurderinger av plassering av veilinje for E18, plassering av kryss og utforming av disse, 2 felts lokalvei og gjenbruk av eksisterende E18. Forslaget til reguleringsplan er vedtatt i Porsgrunn kommune.

 

Bilder