Planprosess

Nye Veier har startet arbeidet med verdioptimalisering for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Dette arbeidet skal gi mer kunnskap om veistandard, lokalisering, landskap og miljø før selve reguleringsplanprosessen videreføres.

Verdioptimaliseringen omfatter tre deloppgaver:

  1. Vurdere mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei.
  2. Verdianalyse av eksisterende reguleringsplanforslag.
  3. Behandle merknader og innsigelser til eksisterende reguleringsplanforslag.

Verdioptimaliseringen skal gi et bedre grunnlag for å kunne holde prosjektet innenfor de økonomiske rammene i den vedtatte bompengeproposisjonen Prop. 70 S (2020–2021) for finansiering av ny E18 Tvedestrand-Bamble. I tillegg skal hensyn til landskap og miljø vektlegges sterkere.

Når verdioptimaliseringen er avsluttet, tas arbeidet med detaljreguleringen opp igjen.

 

På denne siden vil du kunne finne relevant informasjon om de ulike fasene av prosjektet:

  • verdioptimalisering
  • valg av linje
  • reguleringsplanprosess