Hvordan påvirke og komme med innspill i planarbeidet?

Medvirkning bidrar til et bedre kunnskapsgrunnlag, gir innsikt i lokale forhold og er et grunnlag for å utvikle planer som får tilslutning. Plan- og bygningsloven ligger til grunn for medvirkning i planprosesser for befolkningen, kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre aktører.


Innspill til utvidet varslingsgrense og høring av planprogram, mai 2023

Plan- og bygningsloven ligger til grunn for medvirkning i planprosesser for befolkningen, kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre aktører. Dette gir berørte og interesserte parter anledning til å ta del i prosessen på likeverdige vilkår (les mer her). Formålet er å bidra til gode løsninger, legge til rette for at berørte og interesserte aktører kan komme til orde, fremme engasjement og være en arena for deltakelse og fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag.

I dette prosjektet skjer medvirkning på flere måter. Nye Veier samarbeider tett med kommunene for å tilrettelegge for medvirkning. Det gjennomføres åpne informasjonsmøter og perioder med offentlig ettersyn og høring.

Den 23. mars 2023 fastsatte styret i det interkommunale plansamarbeidet planprogrammet for E18 Tvedestrand-Gjerstad og vedtok å legge det ut på offentlig ettersyn og høring. Nye Veier ønsket innspill i forbindelse med utvidet varslingsgrense og forslag til planprogram. Fristen for å gi Nye Veier innspill til utvidet varslingsgrense og forslag til planprogram gikk ut 21. mai 2023. Alle innspill ble oppsummert, vurdert og behandlet i et merknadsdokument. Dette dokumentet er offentlig og blir lagt ved planforslaget til politisk behandling. Tidligere innsendte innspill til planarbeidet for E18 Tvedestrand-Bamble blir vurdert i det videre planarbeidet. 

 

Dagens E18 mot LundeDagens E18 mot Lunde. Foto: Sweco