Planprosess

Nye Veier skal bygge fremtidig E18 fra Tvedestrand til Gjerstad. Strekningen går fra Rødmyr i Tvedestrand og videre til Lindtjenn i Gjerstad, og er 20 km lang.

Planprogram og konsekvensutredning

Parallelt med kunngjøringen om utvidedet varslingsgrense , ble forslag til planprogram lagt ut på offentlig ettersyn og høring den 30.mars, 2024. Nye Veier ba om innspill, synspunkter eller andre relevante opplysninger knyttet til disse.

Til sammen kom det omtrent 170 innspill fra privatpersoner, lag, foreninger og offentlige myndigheter. Innspillene og merknadene ble oppsummert og vurdert i en merknadsoppsummering som skal følge den videre saksgangen.

Det pågår nå et arbeid med å konsekvensutrede 4 alternative korridorer på strekningen. Konsekvensutredningen skal redegjøre for eksisterende miljø- og samfunnsverdier og sikre at disse blir hensyntatt i planleggingen av fremtidig E18. Hensikten er å finne den veikorridoren som gir størst samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

På vegne av Nye Veier bistår Sweco Norge AS med planarbeidet.

Les mer her: Konsekvensutredning - Hovedrapport

Fastsettelse av planprogram

Følgende dokumenter ble oversendt til det interkommunale plansamarbeidet den 23.juni:

Den 29.juni, 2023 fastsatte styret i det interkommunale plansamarbeidet for E18 Grimstad-Bamble planprogram for E18 Tvedestrand-Gjerstad.