E39 Sørvest

Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Vige i Kristiansand og Ålgård i Rogaland. Dagens E39-strekning er om lag 208 kilometer, og skal erstattes av med ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og dermed knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

23. mai 2019 Forslag til detaljregulering av E39 Mandal øst – Greipsland

Etter plan- og bygningslovens §12-10 har planutvalget i Mandal kommune, i møte 15.05.2019, besluttet å sende forslag til detaljreguleringsplan for E39 Mandal øst – Greipsland (del 1 av E39 Mandal øst – Mandal by) på høring og legge planen ut til offentlig ettersyn.

8. mai 2019 Fokus på miljø og forebyggende tiltak

Miljøvernavdelingen til Fylkesmannen i Agder uttrykte tilfredshet både med hvordan miljøarbeidet er organisert i prosjektet, samt fokuset på forebyggende tiltak. Det kom fram da fylkesmannen 8. mai gjennomførte sitt planlagte besøk på veianlegget E39 Kristiansand vest – Mandal øst.

7. mai 2019 Se bilder fra prosjektet

Følg med vårt byggeprosjekt Kristiansand vest - Mandal øst fra lufta.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Animasjoner fra prosjektområdet