Starter arkeologiske kartlegginger på alternative traseer

I forbindelse med utbyggingsprosjektet E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest skal det gjennomføres arkeologiske undersøkelser på eiendommer i Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner for alternative traseer.

De arkeologiske undersøkelsene som pågår er ikke nødvendigvis sammenfallende med de korridorene eller løsninger for kryss og tilkomstveier som skal utredes i planfasen.

- Vi har akkurat startet planprogrammet. Det betyr at vi nå kun driver foreløpige kartlegginger for å danne oss grunnlag om realisme i vurderte løsninger. På bakgrunn av disse undersøkelser danner man seg et grunnlag på hvilke alternativer som blir gjenstand for grundig kartlegging og med i den formelle planprosessen. Det er viktig å forstå at vi nå er på før-stadiet til selve reguleringsprosessen som leder fram til endelig veilinje og kryssløsninger, understreker prosjektleder Håkon Lohne.

I forbindelse med planleggingen av nye E39, delstrekning Mandal - Lyngdal vest (strekningen fra Mandalselva - Røyskår, inkludert mulig tilførselsvei til enten Udland/Osestad eller Tredal i Lindesnes) er Nye Veier, som ansvarlig tiltakshaver, pålagt å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredede kulturminner (Lov om kulturminner av 9. juni 1978, §9). De arkeologiske undersøkelsene vil skje innenfor et areal som permanent eller midlertidig kan bli berørt av veiutbyggingen

Eiendommer som ligger innenfor dette området kan derfor bli berørt av slikt nødvendig undersøkelsesarbeid. Områdene berørt av undersøkelsene kan sees i kartverktøy på Nye Veiers nettsider.

Enkelte grunneiere på strekningen har mottatt varsel tidligere i 2018 vedrørende tilsvarende undersøkelser. Dette varsel omfatter justerte alternative traseer som utredes.

Ansvarlig for de arkeologiske undersøkelsene er arkeolog Ghattas Jeries Sayej fra fylkeskonservatoren, regionalavdelingen ved Vest-Agder fylkeskommune.

Undersøkelsene vil bli foretatt av arkeologer som vandrer og prøvestikker i de berørte områdene for å kartlegge og avklare eventuelle behov for nærmere undersøkelser.
Ved behov vil det utføres utgravinger med gravemaskin, såkalt sjakting.

De grunneiere som berøres av undersøkelser gjennom sjakting vil bli kontaktet nærmere før undersøkelsene starter opp på eiendommen.

De arkeologiske undersøkelsesarbeidene vil starte opp så snart forholdene ligger til rette for det.

de arkeologiske undersøkelsene er estimert å pågå fra august 2018 og frem til over sommeren 2019. Nye Veier vil tilstrebe å gjennomføre de arkeologiske undersøkelsene på et tidspunkt og på en slik måte at de driftsmessige konsekvensene for eiendommen blir minst mulig. Til tross for dette, kan gjennomføringen av undersøkelsene påføre grunneieren et økonomisk tap. Dersom du mener å lide økonomisk tap som følge av skader og ulemper knyttet til undersøkelsene, kan du kreve dette erstattet av Nye Veier.

De grunneiere som blir berørt av sjakting vil bli kontaktet nærmere før arbeidene igangsettes.

Spørsmål eller krav knyttet til erstatning og tillatelse til at nevnte undersøkelser kan gjennomføres, rettes til grunnerverver Jon Furru, tlf 97 60 16 28.

Ansvarlig for kulturminneregistreringene hos fylkeskommunen er Ghattas Jeries Sayej, tlf. 47 05 59 07 eller gjs@vaf.no.

Når det gjelder spørsmål knyttet til prosjektet for øvrig, kan disse rettes til rådgiver ytre miljø, Magnus Thomassen, tlf. 99 11 32 55.