Arkeologisk kartlegging fra Mandalselva til Herdal

Nye Veier har varslet igangsetting av arkeologisk kartleggingsarbeid for å kunne vurdere realismen i alternativ E39-korridor mellom Mandalselva og Herdal i Lyngdal, samt mulig tilførselsvei til Tredal og Osestad i Lindesnes.

 

- Måten arbeidet organiseres på er ny, og hensikten er å få til en effektiv og god gjennomføring av undersøkelsene, forklarer prosjektleder i Nye Veier, Håkon Lohne.

Prosjektleder Håkon LohneGrunneiere som er berørt av kartleggingen har allerede mottatt brev i posten. I brevet er arbeidet og prosessen beskrevet. Nederst i denne artikkelen kan du selv zoome deg inn på aktuelt område. Prosjektlederen legger vekt på at Nye Veier ikke har tatt avgjørelser på hvor ny E39 skal plasseres i landskapet.

- Vi ønsker å presisere at Nye Veier ikke har bestemt hvor veilinja går.  Det er en risiko for at vi treffer på hindringer som gjør at vi ikke kan gå videre med arbeid i aktuelt område. Derfor begynner vi der vi mener det er sikrest av veien kommer. Konkret betyr det at undersøkelsesarbeidet starter opp i Herdal i Lyngdal, forklarer Lohne.

Man skal nå gjennom en planfase hvor Nye Veier er opptatt av bred medvirkning fra både grunneiere og andre interesseorganisasjoner. Det skal også utarbeides en konsekvensutredning.

- Det er rimelig å tro at folk vil se aktivitet på aktuelle steder før sommerferien, kommenterer Lohne.

Nye Veier, som ansvarlig tiltakshaver, er pålagt å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner (Lov om kulturminner av 9. juni 1978, § 9). Undersøkelsene vil skje innenfor et areal som permanent eller midlertidig kan bli berørt av veiutbyggingen. Eiendommer som ligger innenfor dette området blir berørt av slikt nødvendig undersøkelsesarbeid.

Fylkeskonservatoren leder kartleggingsarbeidet

Ansvarlig for de arkeologiske undersøkelsene er arkeolog Ghattas Jeries Sayej fra Fylkeskonservatoren ved Vest-Agder fylkeskommune. Undersøkelsene vil bli foretatt av arkeologer som vandrer og prøvestikker i de berørte områdene for å kartlegge og avklare eventuelle behov for nærmere undersøkelser. Ved behov vil det utføres utgravinger med gravemaskin, såkalt sjakting.

- De arkeologiske undersøkelsene vil bli gjennomført på en så skånsom måte som mulig. Vi vil blant annet registrere eventuelle kabler, vannledninger etc. Nærmere dialog og informasjon om den planlagte sjaktingen vil skje direkte med den enkelte berørte og det vil være mulig å avtale befaring i forkant dersom du ønsker dette, forklarer Lohne.

Ved sjakting på dyrka mark vil matjordlaget bli lagt til side med gravemaskin etter et visst

mønster, slik at evt. spor etter fornminner kommer til syne. Etter registreringen vil matjordlaget bli lagt tilbake. Omfanget av hvor stort areal som blir avdekket vil være avhengig av eventuelle funn og bli bestemt på stedet.

- Vi vil tilstrebe å gjennomføre de arkeologiske undersøkelsene på et tidspunkt og på en slik måte at de driftsmessige konsekvensene for eiendommen blir minst mulig, sier Lohne.

Til tross for dette, kan gjennomføringen av undersøkelsene påføre grunneieren et økonomisk tap. De som mener å lide økonomisk tap som følge av skader og ulemper knyttet til utgravingsarbeidet, kan kreve dette erstattet av Nye Veier.

De eiere som blir berørt av sjakting vil bli kontaktet nærmere før arbeidene igangsettes.

Kontaktpersoner

Spørsmål kan rettes til grunnerverver Jon Furru, tlf 97 60 16 28

Ansvarlig for kulturminneregistreringene hos fylkeskommunen er Ghattas Jeries Sayej, tlf. 47 05 59 07 eller gjs@vaf.no.

Når det gjelder spørsmål knyttet til prosjektet for øvrig, kan disse rettes til Håkon Lohne, prosjektleder, tlf. 97714881

 

LES MER: Slik utføres arbeidet.

 

Kartløsning med zoomegenskaper

 

I denne kartløsningen kan du zoome deg inn og flytte rundt langs korridoren som det skal foretas arkeologiske undersøkelser innenfor. Fra midtpunkt i korridoren skal det gjøres undersøkelser 100 meter ut til begge sider. I kryssområder er bredden satt til 500 meter. Trykk på "Fullversjon" i menyen nederst på bildet for optimalt innsyn.