Nye Veier signerer pilotkontrakt med BetonmastHæhre Anlegg

Gleder seg: BetonmastHæhre Anlegg AS og Nye Veier ser frem til å begynne arbeidet med kontrakten Mandal øst - Mandal by. Kontrakten er den første av slitt slag i Norge, hvor entreprenør skal være med å regulere og bygge veien. Fra venstre: Prosjektleder Jon Backer (BetonmastHæhre Anlegg), prosjektleder integrert samhandling Olga Wilhelmsen (Nye Veier), utbyggingssjef Vidar Stormark (Nye Veier), rådgiver kontraktsoppfølging, Benedichte Limmestad Hellestøl (Nye Veier), prosjektdirektør Asbjørn Heieraas (Nye Veier), juridisk fagansvarlig Cathrine Murstad (Nye Veier), daglig leder Gudmund Roen (BetonmastHæhre Anlegg), direktør kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth (Nye Veier) og senior rådgiver prosjektstyring Geir Aase (Nye Veier).

 

For første gang i Norge har en entreprenør ansvar for både å regulere og bygge vei. 

Strekningen Mandal øst - Mandal by inngår som en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Kontrakten har en verdi på ca. 1,5 milliarder NOK eks. mva, og omfatter arbeid med reguleringsplan og selve byggingen av sju kilometer firefelts motorvei, samt tilsvarende lengde tofelts tilførselsvei til Mandal by. Kontrakten omfatter strekningen fra Døle bru til Mandalselva, og derfra videre til Ime, sentrumsnært Mandal by.

BetonmastHæhre Anlegg AS har med Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS, Traftec AS og TT Anlegg AS som underleverandører.

Først i Norge: Her signerer direktør Asbjørn Heieraas Norges første integrert samhandlings-kontrakt, hvor entreprenør skal være med å både regulere og bygge veien.

Samhandling
Prosjektet skal gjennomføres som integrert samhandling, hvor man vektlegger den samlede kompetansen de forskjellige aktørene i et anleggsprosjekt besitter, og hvordan den kan utnyttes til beste for prosjektet. I den integrerte samhandlingsfasen skal det utarbeides et forslag til reguleringsplan. Et formål med den tidlige involveringen er at reguleringsplan og prosjektering skal ivareta behovene for en optimal gjennomføring av planoppdraget og deretter bygging. I slutten av juni ble BetonmastHæhre valgt til som entreprenør til konkretiseringsfasen.

– Gjennom denne fasen er vi blitt enda mer trygge på at vi har valgt riktig entreprenør å inngå avtale med, sier prosjektdirektør for utbyggingsområde E39, Asbjørn Heieraas.

Byggestart er anslått til vinteren 2020. Frem til da skal det lages reguleringsplan for prosjektet. Veien skal stå ferdig sommeren 2022.

Overordnede mål
Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder kompetanse, HMS og samfunnsansvar. I konkurransen har pris kun blitt vektet 15 prosent når byggherrens makspris er nådd. Prosjektet har disse overordnede målene:
• Minimere ulemper for alle trafikanter i anleggs- og driftsperioden.
• Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt.
• Realisere målet om en skadefri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.
• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
• Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering.

- Dette er starten på et svært spennende prosjekt. Vi trekker inn entreprenøren tidlig i prosessen fordi vi mener det gir merverdi for samfunnet, blant annet i form av kortere tid mellom planprosess og byggefase, og utstrakt dialog mellom entreprenøren, kommune og befolkning. Dette er kjernen av Nye Veiers gjennomføringsmodell, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

FAKTA
Nye Veier

Nye Veier har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet er heleid AS under Samferdselsdepartementet, og har hovedkontor i Kristiansand. Nye Veier er en slank og effektiv byggherreorganisasjon som skal bygge 534 km riksvei, hovedsakelig fire–felt motorvei i de fire utbyggingsområdene E6 Trøndelag, E6 Innlandet, E18 Sør-Østlandet og E39 Sør-Vestlandet.

Mandal øst – Mandal by
E39-strekningen Mandal øst til Mandalselva er sju kilometer helt ny, firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. I tillegg skal det fra E39 bygges sju kilometer helt ny tilkomstvei til Mandal by. Denne veien er planlagt med fartsgrense 90 km/t. Kjøretiden fra Mandal til Kristiansand blir tilnærmet halvert. Dagens E39-strekning er cirka 13 kilometer med tofelts vei med smale skuldre og farlig sideterreng. Årsdøgntrafikken er opp mot 15000 kjøretøyer. Nesten hver femte bil som trafikkerer strekningen er tungbil. Veien har mange avkjøringer og en god del randbebyggelse. Strekningen er svingete og bratt. I enkelte partier har tungbiltransporten ekstra store problemer vinterstid. Vintervedlikeholdet er tungt. Trafikken er blandet og en høy andel av dødsulykkene er møteulykker. Det høye antall trafikkulykker gjør at nedsatt hastighet er innført på hele strekningen.