Digital medvirkning en suksess

Kartløsninger, folkemøter og medvirkning er flyttet over til digitale kanaler i planleggingen av E39 mellom Bue og Ålgård. – Det er flere som deltar og brukerne tar i bruk løsninger, som er mer effektive for planarbeidet. Utviklingen av de digitale kanalene har gått mye raskere enn forventet på grunn av Covid 19.

Det sier Kjetil Medhus, som er prosjektleder for planarbeidet på E39 mellom Bue og Ålgård.

Høringen av oppstart av planarbeidet og planprogrammet for E39 mellom Bue og Ålgård er avsluttet. Det kom inn ni merknader via den digitale medvirkningsportalen, og det utgjør 33 prosent av alle merknadene. De offentlige myndighetene, næringsliv og interesseorganisasjoner bruker ikke digitale innsynsportaler. Over 40 prosent av merknadene fra private interessenter var via den digitale portalen for medvirkning. Antallet er ikke overveldende, men innspillene er enklere å håndtere når de er digitale og knyttet opp til et geografisk punkt. Digitale kartløsninger for innspill i planprosesser er ikke veldig utbredt, og for Nye Veier er dette starten på en viktig utvikling.

Sammen med Gjesdalbuen, Bjerkreim og Gjesdal kommuner ble det gjennomført et digitalt folkemøte. I løpet av det første døgnet etter folkemøtet hadde over 300 sett hele eller deler av folkemøtet. Til sammenlikning hadde det fysiske folkemøtet på Veveriet i Ålgård litt over hundre deltakere noen uker tidligere.

- Medvirkning er en viktig del av planarbeidet. Vi registrerer at det er stor trafikk på nettsidene for planene. Mer enn 300 unike personer har oppsøkt plandokumentene på nettsidene. Dette dokumenter at informasjonen via sosiale medier er viktig for medvirkningen i planarbeidet, sier prosjektleder Kjetil Medhus i Nye Veier. For dette planarbeidet ble 122 grunneiere, berørte og offentlige myndigheter varslet direkte om oppstarten. Tallene fra nettsidene viser at folk bruker tid på å sette seg inn i innholdet av planen.

Merknadene er en del av grunnlaget i saken for den politiske behandlingen i Bjerkreim og Gjesdal kommuner.
Av de totalt 27 merknadene så kom det inn merknader fra følgende offentlige myndigheter: Direktoratet for mineralforvaltning, Statnett, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Fylkesmannen i Rogaland og Gjesdal kommune. Tolv private merknader kom inn via post eller epost, mens ni kom inn via den digitale portalen for medvirkning.

En presisering etter høringen av planprogrammet er at bygging av ny E39 mellom Bue og Ålgård skal konsekvensutredes ytterligere. Dette kommer i tillegg til de utredningene, som allerede er gjort på strekningen i arbeidet med kommunedelplanen. Programmet for planarbeidet skal nå fastsettes av Bjerkreim og Gjesdal kommuner.

Flere av merknadene er knyttet til valget av konsept for E39 og prioriteringen av denne strekningen foran andre strekninger mellom Lyngdal og Ålgård.

Detaljregulering er basert på den statlige kommunedelplan for strekningen, som legger til grunn firefelts motorvei. Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet har lagt standarden for kommunedelplanen. Det framtidige volumet på trafikken krever firefeltsvei. Standard er avklart på et høyere nivå enn i detaljregulering og er ikke gjenstand for vurderinger i dette planarbeidet. En løsning med tofeltsvei med forbikjøringsfelt er ikke et eget alternativ i denne planprosessen. Nye Veier kan søke om å få etablere en vei med veibredde 19 meter, som er fire meter smalere enn kravene i veinormalen.

Til merknadene har Nye Veier lagt vekt på at Nye Veiers mandat gitt av Stortinget er å prioritere strekningene med best samfunnsøkonomisk lønnsomhet først. Innenfor den tildelte porteføljen har Nye Veier mandat til å gjøre prioriteringer av veistrekningene. Nye Veier har igangsatt planarbeidet for E39 Bue – Ålgård først, fordi det er mest trafikk på denne strekningen og best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. På denne strekningen er det kun en korridor i den statlige kommunedelplanen. Planarbeid videre sørover fra Buekrysset og vestover fra Lyngdal vil bli igangsatt suksessivt når kommunedelplanen er vedtatt.

Nye Veier har fått et samfunnsoppdrag fra Stortinget med å bygge trafikksikre hovedveier på strekningen E39 mellom Kristiansand og Ålgård. Det er av stor nytte for samfunnet at det etableres sammenhengende ny og trafikksikker motorvei på hele strekningen. Videre planarbeid vil derfor bli igangsatt så snart dette er praktisk mulig.