Beskrivelse av strekningen Bue til Ålgård

Nye Veier er i gang med å planlegge ny E39 fra Bue i Bjerkreim kommune til Ålgård i Gjesdal kommune. Dette er den nordligste delen av prosjektet ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård. Nye Veier legger til grunn at varianten gjennom Søylandsdalen fra den statlige kommunedelplanen blir vedtatt. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal vedta den statlige kommunedelplanen og korridorene. Statens vegvesen har utredet strekningen fra Lyngdal til Ålgård. De anbefalt varianten gjennom Søylandsdalen for strekningen mellom Bue og Ålgård. Nye Veier starter arbeidet med reguleringsplanen etter at høringen av kommunedelplanen er avsluttet. Dette gjør vi for å korte ned tiden til planlegging. Vedtak av reguleringsplanen henger sammen med vedtak på kommunedelplanen.

Ny E39 skal bidra til å knytte bo- og arbeidsmarkedet i Rogaland og Agder sammen. Ny firefelts motorvei med midtskiller gjør kjøreturer sikrere for trafikantene.

Mellom Bue og Ålgård er den nye E39 cirka 14 kilometer. Motorveien planlegges med 110 km/t som fartsgrense. Det meste av veien går uten tunnel, og det er noen få korte bruer. Det blir toplanskryss på Bue for å koble trafikken fra Jæren via fylkesvei 504 til motorveien. Ved krysset på Bue kan det bli aktuelt å legge til rette for bussholdeplass og parkeringsplasser.

Veien går gjennom et område med landbruk, natur og friluft. Nye Veiers mål er å legge minst mulig beslag på landbruksareal. Reguleringsplanen skal legge til rette for at landbruksjord med videre kan bli omdisponert.

Planen for den kommende planleggingen er:

 • Varsling av oppstart på reguleringsarbeidet - første halvdel av februar 2020
 • Høring av forslag til planprogram - sammen med oppstart av planarbeidet, første halvdel av februar 2020
 • Arbeid med reguleringsplanen i regi av Nye Veier og Cowi - første halvår 2020
 • Første politiske behandling av reguleringsplanen i Bjerkreim og Gjesdal kommuner - tidlig høst 2020
 • Reguleringsplanen ut på høring og offentlig ettersyn - høsten 2020
 • Endelig politisk behandling av reguleringsplanen i Bjerkreim og Gjesdal kommuner - senhøsten 2020

Realisering og utbygging av denne strekningen er avhengig av flere forhold:

 • Den statlige kommunedelplanen må vedtas
 • Bjerkreim kommune må gjøre lokale vedtak om finansiering med bompenger
 • Fylkeskommunen må gi garantier for finansieringen
 • Stortinget må vedta finansieringen
 • Kommunene må behandle og vedta reguleringsplaner for strekningene
 • Leverandører må være interessert i arbeidet med å bygge veien