Foreslår ny E39-korridor mellom Mandal og Lyngdal

Nye Veier har 6. mars 2019 overlevert forslag til ny veikorridor fra Mandal via Lindesnes til Lyngdal. Korridoren er 26 kilometer lang og reduserer reisetiden mellom Herdal i Lyngdal og Mandalskrysset til 15 minutter.

Basert på resultatet fra konsekvensutredningen anbefaler Nye Veier at kombinasjonen av veikorridorene AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør fra silingsprogrammet vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst.

-

Bilde: Blå linje viser korridoren hvor Nye Veier anbefaler å realisere ny E39 fra Mandalskrysset til Herdal i Lindesnes. Rød linje viser eksisterende kommunedelplanlinje (KDP-linje).

- Vi løser drikkevannsutfordringene. En har i stor grad tatt hensyn til viktige kulturminner som finnes på strekningen. Det er lagt inn to tunneler som i stor grad ivaretar friluftsinteresser og viltets vandringsmønster. Spesielt i vestre del, med en 2400 meter lang tunnel som sørger for at de store, viktige regionale naturområdene blir ivaretatt.

Slik oppsummerer prosjektleder Håkon Lohne forslaget som 6. mars 2019 leggeres fram for politisk behandling i kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal.

Som en del av arbeidet med ny områderegulering, har Nye Veier i tillegg sammenlignet planforslaget med den eksisterende kommunedelplanen på den aktuelle strekningen.

- Den samfunnsøkonomiske besparelsen er svært høy; per i dag anslått til mer enn 1,5 milliarder kroner. Det er en betydelig bidragsyter til en raskere realisering av prosjektet, sier Lohne.

Omfattende dokumentasjon
Med bakgrunn i dette, ser Nye Veier at den nye områdereguleringen gir klart best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette skyldes primært at kombinasjonen av anbefalte alternativer har vesentlig lavere investeringskostnader og en redusert veilengde enn gjeldende kommunedelplaner. For de ikke prissatte temaene, som inngår i den samfunnsøkonomiske analysen, er ny veikorridor på tilnærmet samme nivå som kommunedelplanen.

Nye Veier har levert fra seg en omfattende dokumentasjon på arbeidet som er utført til kommunene. Foruten reguleringsplankart, bestemmelser og planbeskrivelse, har vi også levert fra oss en konsekvensutredning med tilhørende fagrapporter innenfor blant annet kulturminner, drikkevann og støy.

Nye Veier anbefaler at innsendt planforslag blir lagt ut til offentlig ettersyn og har som mål at forslaget til områdereguleringen skal legges ut offentlig ettersyn i slutten av april 2019.

Nye Veier ser frem til å starte arbeidet med å erstatte dagens ulykkesbelastede vei med trafikksikker vei. I tillegg vil veien være viktig bidrag i vårt hovedoppdrag med å føre frem ny, tidsriktig hovedvei mellom Kristiansand og Ålgård, og ikke minst er veien viktig for kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal.

Erstatter svært ulykkesbelastet vei
Reisetiden på E39 mellom Mandalskrysset og Herdal i Lyngdal vil med det nye forslaget halveres; reisetiden vil bli rundt 15 minutter.


Dagens E39 er svært ulykkesutsatt, med alvorlige ulykker som tar liv. Møteulykker dominerer. I forslaget som er oversendt kommunene, viser den nye områdereguleringen at strekningen gir en stor ulykkesgevinst. Gevinsten kommer av at eksisterende E39 avlastes for trafikk og ny E39 etableres med fire felt og midtdeler. Dette gir en mye mer trafikksikker vei.

- Nye Veier ser frem til å starte arbeidet med å erstatte dagens ulykkesbelastede vei med trafikksikker vei. I tillegg vil veien være viktig bidrag i vårt hovedoppdrag med å føre frem ny, tidsriktig hovedvei mellom Kristiansand og Ålgård, og ikke minst er veien viktig for kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal. Hovedfartsåren bidrar til å knytte boområder og arbeidsmarked tettere sammen, sier utbyggingssjef Vidar Stormark.


Anbefalingen
Basert på resultatet fra konsekvensutredningen anbefaler Nye Veier at kombinasjonen av veikorridorene AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst. I tillegg anbefales det å vedta og bygge et kryss ved Blørstad med tilførselsvei ned til Tredal. Etter ønske fra Lindesnes kommune regulerer Nye Veier inn et mulig kryss ved Stiland med tilførselsvei til Udland som en del av områdereguleringen. Det anbefales ikke å bygge denne tilførselsveien som en del av dette prosjektet.

Slik som skissert i konsekvensutredningen, vil alternativet AB Nord2 gå fra Mandalskrysset til Grundelandsvatnet over Unndal, Stigland og sør for Hageland og Vrå. Alternativet krysser Mandalselva i en høyde på omtrent 40 meter over elva.

- Veikorridor ivaretar viktige kulturmiljøer som Hageland, Gjervollstad og Vrå. Ved Vrå tilrettelegger prosjektet for en tunnel. Tunnel under Vråheia medfører at veikorridor ikke berører nedbørsfeltet til Møglandsvatn. I tillegg opprettholder man viktige passasjer for friluftsliv, driftsveier og vilt på tvers av veitiltaket. Krysset ved Blørstad med tilførselsvei ned til Tredal, ivaretar vigelandstrafikken mot Kristiansand på en god måte, forklarer Håkon Lohne.


Bildet: E39 passerer ved Grundelandsvatnet i Lindesnes kommune.

Alternativet BC 2 går fra Grundelandsvatnet til Stedjedalen. På den nevnte strekningen er kryssingen av Audnedalen et viktig grep i konsekvensutredningen. Planarbeidet er med på å sikre at viktige terrengformasjoner som sikrer landsbildet på en god måte. Broa over Audnedalener nå prosjektert ca 100 meter over Audnedalen og vil bli en stor konstruksjon. Fokus på å la den spille på lag med landsformene har derfor vært viktig for Nye Veier.

Veien legges bak Monefjellan og over Hovsdalen. Mellom Bakken og Steggedalen følger alternativet draget nord for Bakken og Landåstjønna før det dreier nordvestover og blir ført nord for Faksevatnet og Svartetjønn i Steggedalen. Veikorridor ivaretar Faksevatn og berører ikke speiderhytte ved Stemmen.

Alternativ CD Sør går fra Stedjedalen til Herdal over det småkuperte terrenget frem til Haugdal. Her legges veien i tunnel frem til Grummedal for å hensynta viktige vilttrekk, friluftsliv og tilgang til statlig sikret friluftsområde nord for veikorridoren. Fra Grummedal ligger korridoren i et kupert terreng frem til Herdal. Kryssing av Optedal gjøres med bro før man kommer fram til krysset ved Herdal. Her planlegges en påkobling med eksisterende E39 for å ivareta Lyngdalstrafikken.

Når Ommundsvannet ikke lenger betraktes som en del av Mandal kommunes drikkevannssystem, vil ny E39 ikke berøre drikkevann og nedbørsfeltene til verken hoveddrikkevannskilden Skadbergsvannet eller det nye suppleringsvannet Møglandsvannet

Bildet: Brua over Mandalselva får en seilingshøyde på 40 meter.

Har konsekvensutredet drikkevannsutfordringer
Påvirkningen fra planlagt E39 på drikkevann i Mandal kommune og Lindesnes kommune er konsekvensutredet. I forslag til områderegulering er omlegging av drikkevannssystemet for Mandal kommune lagt inn som en del av tiltaket. I Mandal kommune legges ny E39 inntil og gjennom dagens nedbørsfelt for suppleringsvann og erstattes med Møglandsvatn.

Når Ommundsvannet ikke lenger betraktes som en del av Mandal kommunes drikkevannssystem, vil ny E39 ikke berøre drikkevann og nedbørsfeltene til verken hoveddrikkevannskilden Skadbergsvannet eller det nye suppleringsvannet Møglandsvannet, sier Lohne.

Reservedrikkevannevannet Moslandsvannets nedbørsfelt berøres på en kort strekning, men tekniske løsninger for behandling av veivann, vil medføre minimal påvirkning på dette vannet.

Lindesnes kommunes drikkevann, Tarvannet, får en betraktelig forbedret situasjon. Ny E39 lokaliseres i områder langt nord for vannet og vil bare berøre en begrenset del av nedbørsfeltet til Tarvannet. Løsninger for behandling av veivann, vil medføre minimal påvirkning på dette området.

Det vurderes at Møglandsvatn har tilstrekkelig kapasitet til å supplere Skadbergsvatn, for å ivareta Mandal sitt fremtidige drikkevannsbehov. I tillegg kan Moslandsvatn innlemmes i drikkevannssystemet hvis det skulle vise seg å bli behov 50-100 år fram i tid. Nedbørsfelt for hovedvannskilden Skadbergvann blir ikke berørt av veikorridor

Lindesnes kommunes drikkevann, Tarvannet, får en betraktelig forbedret situasjon. Ny E39 lokaliseres i områder langt nord for vannet og vil bare berøre en begrenset del av nedbørsfeltet til Tarvannet. Løsninger for behandling av veivann, vil medføre minimal påvirkning på dette området.Bildet: E39 kommer ut av tunnel ved Grummedal retning Flaten i Lyngdal kommune.

Overvåkningen av vannene i området ble startet i juni 2018. Det vurderes at Møglandsvatn har tilstrekkelig kapasitet til å supplere Skadbergsvatn, for å ivareta Mandal sitt fremtidige drikkevannsbehov. I tillegg kan Moslandsvatn innlemmes i drikkevannssystemet hvis det skulle vise seg å bli behov 50-100 år fram i tid. Nedbørsfelt for hovedvannskilden Skadbergvann blir ikke berørt av veikorridor.

Høy trafikantnytte
Beregninger viser dessuten at ny områderegulering er best for gjennomgangstrafikken. Strekningen har høy trafikantnytte, og kortere vei gir store kjøretidsbesparelser. Veikorridoren har svært få bygninger i rød og gul støysone. På bakgrunn av dette anbefaler Nye Veier også å videreføre prosessen med å oppheve de gjeldende kommunedelplanene mellom Mandalskrysset og Herdal.

Videre prosess
Områderegulering med konsekvensutredning i tråd med endelig fastsatt planprogram er sendt til kommunene. Forslag til områderegulering med konsekvensutredning er planlagt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn våren 2019. Det er et mål at områdereguleringen skal være vedtatt høsten 2019.

Bildet: Skoftelandsbrua over elva Audna i Lindesnes kommune. Seilingshøyden er 100 meter, som er Norges høyeste.

Digital medvirkningsportal
Sweco Norge AS er Nye Veier AS sin rådgiver i prosjektet. De har opprettet den digitale innsyn- og medvirkningsportalen «Din E39», som sikrer at hvem som helst kan få innblikk i arbeidet med ny E39-korridor fra start til slutt. Løsningen tilbyr en 3D-visualisering av prosjektet med tilhørende dialogverktøy. Denne er oppdatert med omtalte justeringer av veilinja. Her finner man alle dokumenter følger saken.
«Din E39» finner du her:
https://cityplanneronline.com/sweco_norge/dine39

Egen nettside for prosjektet
Informasjon om prosjektet finner du på nettstedet:
https://e39mandal-lyngdal.no

Kontaktpersoner:
Vidar Stormark, utbyggingssjef, telefon: 911 03 698.
E-post: vidar.stormark@nyeveier.no

Håkon Lohne, leder planprosess, telefon: 977 14 881.
E-post: haakon.lohne@nyeveier.no

Nils Bernt Rinde, rådgiver kommunikasjon, telefon: 958 18 472.
E-post: nils.rinde@nyeveier.no

Bilder