Ny E39 og drikkevann

Nye Veier har lagt frem et forslag til ny E39 mellom Mandal og Lyngdal. Målet er å finne den veikorridoren som har best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det har gjennom prosessen vært stort fokus på Mandals drikkevannsressurser og mange har uttrykt bekymring for at ny vei i området kan forringe disse.

Vi forklarer i dette notatet hvordan Nye Veier skal ivareta drikkevannet og sørge for god kvalitet og kapasitet også i fremtiden.

Dagens drikkevannsløsning
I dag fungerer Skadbergvannet som hoveddrikkevannskilde med Ommundsvannet som direkte- og Møglandsvannet som indirekte suppleringskilde via Ommundsvannet. Moslandsvannet benyttes ikke i dagens drikkevannssystem.

Ny veiløsning og ny drikkevannsløsning
Skadbergvannet med nedbørsfelt blir ikke berørt av ny veilinje. Møglandsvannet med nedbørsfelt blir heller ikke berørt av ny veilinje, men foreslås koblet direkte på Skadbergvannet som suppleringskilde. Dette gjøres siden Ommundsvannet har en dårligere vannkvalitet og vil bli berørt av ny veilinje. Ommundsvannet vil fortsatt kunne fungere som suppleringskilde da veianlegget vil bli bygd med lukket drenering og rensing.


Den nye løsningen vil ikke forringe dagens drikkevannsløsning, men sikre trygg og tilstrekkelig vannkvalitet for Mandals innbyggere i fremtiden.

Denne løsningen har stor nok kapasitet til å dekke behovet i Mandal de neste 100 årene, noe som er det lengste beregningsintervallet som benyttes.
Nye Veier foreslår i tillegg å koble Moslandsvannet til drikkevannssystemet. Denne tilkoblingen gjøres uavhengig av det øvrige systemet, noe som gir en ekstra reservevannkilde med økt kapasitet og bedret sikkerhet i fremtiden. Moslandsvannet med nedbørsfelt blir delvis berørt av ny veilinje. Det vil derfor etableres fysiske barrierer i form av tette grøfter og rensebasseng for å ivareta avrenning fra veibanen, samt skjermer og voller for å redusere partikkelspredning fra trafikken der det ikke er naturlig barriere i form av fjellskjæring. Dette vil også fungere som barrierer under byggingen av veien.


Skadbergvannet med nedbørsfelt blir ikke berørt av ny E39.


Den nye løsningen vil ikke forringe dagens drikkevannsløsning, men sikre trygg og tilstrekkelig vannkvalitet for Mandals innbyggere i fremtiden.

Nye Veiers forslag til korridor har best samfunnsøkonomisk lønnsomhet blant alle de utredede korridorene, også den fra foreliggende kommunedelplan. Den gir det mest skånsomme inngrepet og den har den beste nytten for trafikantene.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
Samfunnsøkonomisk analyse kan oppsummeres med at man ved standardiserte utredninger vurderer både tallfestede- (prissatte) og ikke tallfestede- (ikke prissatte) konsekvenser opp mot hverandre etter lovpålagte metoder. Prissatte konsekvenser er blant annet trafikantnytte som kortere strekning, kortere reisetid og viktigst av alt reduserte ulykkeskostnader. De ikke prissatte konsekvensene er inngrepenes påvirkning på kulturarv, naturmangfold, friluftsliv, landskapsbilde og naturresurser. Drikkevann kommer inn under naturressurser. Sammenstillingen graderes til slutt etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Nye Veiers forslag til korridor har best samfunnsøkonomisk lønnsomhet blant alle de utredede korridorene, også den fra foreliggende kommunedelplan. Den gir det mest skånsomme inngrepet og den har den beste nytten for trafikantene.