Bedre løsninger for landbruket gjennom dialog

Nye Veier har klart å forbedre regnskapet for beslag av areal for ny E39 fra Bue til Ålgård med over 200 prosent. Det er identifisert større muligheter for nydyrking enn det areal fra landbruk som kreves til den nye veien. Arealet som kreves til å bygge ny E39 er redusert med tolv prosent. Beslaget av fulldyrket jord er gått ned med 17 prosent.

Forbedringene av regnskapet for beslag av areal er resultatet av tett og god dialog med grunneiere, Gjesdal bondelag og Gjesdal kommune. De positive erfaringene fra arbeidet med E39 fra Bue til Ålgård kommer til å bli brukt i andre av Nye Veiers prosjekt. Nye Veier skal planlegge jernbane og vei i viktige områder for norsk landbruk. Det er viktig for samfunnet at grunneiere, landbruket, kommunene og Nye Veier skaper gode resultater sammen.

Arbeidet med E39 i Bjerkreim og Gjesdal kommuner har konsentrert seg om å finne praktiske løsninger for driften av gårdene og legge minst mulig beslag på arealer som er av stor verdi. Da det første forslaget til reguleringsplan ble presentert i april 2021 gjorde veien et beslag på 61 dekar. Planforslaget fikk gode merknader og innspill fra lokale interessenter. Nå er det identifisert 81 dekar i pluss for den samme strekningen. Dette innebærer en forbedring på mer enn to hundre prosent i riktig retning. Det endelige resultatet kan bli 106 dekar i pluss. Den betydelige endringen er resultat av mindre beslag av landbruksarealer. I tillegg er det identifisert mer areal hvor det kan legges til rette for nydyrking, som et resultat av arbeidet med E39. Det totale beslaget av areal er redusert med tolv prosent, fra 469 dekar til 413 dekar.

- Gjesdal bondelag, grunneierne og Gjesdal kommune har bidratt med positiv vilje og praktiske løsninger for landbruket. Det gir et bedre resultat for alle. De har brukt mye tid sammen med oss. De har lagt til rette for mange befaringer med oss og diskusjoner. De har delt kunnskap om lokale forhold, og det har vi lagt vekt på i planleggingen, sier Kjetil Medhus i Nye Veier. Han leder arbeidet med reguleringsplanen for denne strekningen.

Av hensyn til landbruket la den statlige kommunedelplanen opp til store fyllinger i flere vann. Forbedringen av reguleringsplanen gir mindre beslag av areal fra landbruket. Det kan bety færre fyllinger i vann. Konsekvensene for Figgjo-vassdraget blir mindre når regnskapet for beslag av areal er positivt.

Da Nye Veier gikk i gang med å planlegge ny E39 gjennom Rogaland ble det behov for en tydelig strategi for jordvern. Selskapets strategi er en konkretisering av Statens mål og strategier for jordvern. Strategien med jordvern er nå en integrert og viktig del av Nye Veiers arbeid med bærekraft.

- En overordnet strategi ga en retning og trygghet for å konkretisere våre ideer. Konkret har vi jobbet med å bruke færre arealer som er fulldyrket og arealer til beite. Bredden til veien utenfor kjørebanene er redusert. Ny E39 bygges over dagens vei i større grad enn tidligere. Dette er viktige grep for å endre regnskapet fra minus til pluss, forklarer Medhus.

Reguleringsplanen for ny E39 mellom Bue og Ålgård har nå vært på høring og offentlig ettersyn. Nå skal Bjerkreim og Gjesdal kommune behandle merknadene sammen med Nye Veier. Reguleringsplanen kan komme til politisk behandling i kommunene i løpet av første kvartal 2022.

- Det kom nyttige og konstruktive innspill og merknader fra blant annet grunneiere og Gjesdal bondelag til den foreslåtte reguleringsplanen. De tar vi med oss i arbeidet med planen. Vi kan ikke love at vi gjennomfører alle forslagene til endringer. Fortsatt er det viktig med kontroll på kostnadene. Da kan vi få en strekning med god samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier Medhus.

Bilder