Plankartet er oppdatert etter justeringer

Før reguleringsplanen går til politisk behandling i Gjesdal og Bjerkreim kommunestyrer har Nye Veier justert plankartet. Kartet har nå endringene etter perioden med høring og offentlig ettersyn.