Beskrivelse av E39 fra Eigersund til Bue

Ny E39 mellom Eigersund og Bue er en del av Nye Veier sitt prosjekt E39 mellom Kristiansand og Ålgård. Bygging av ny E39 skal binde regionen sammen, skape et større bo- og arbeidsmarked, gi kortere reisetid og langt bedre sikkerhet for trafikantene. Målsettingen er samtidig å redusere utslippet av klimagasser og andre miljøkonsekvenser.

På strekningen fra Eigesund til Bue blir det en betydelig kortere distanse. E39 svinger i dag med en bue i sørvestlig retning mot Helleland og Egersund. Ny E39 får en mer direkte linje fra kommunegrensen  Eigersund/Lund i sør og i retning Vikeså.  

Planleggingen av strekningen skal bidra til at de sektorpolitiske målene i Nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033 

Hovedmålene i Nasjonal transportplan er: 

 • Mer vei for pengene 
 • Effektiv bruk av ny teknologi 
 • Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål 
 • Nullvisjon for drepte og hardt skadde 
 • Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet 

Ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård er planlagt med en statlig kommunedelplan. Kommunedelplanen ble utarbeidet av Statens vegvesen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok den statlige kommunedelplanen 25. juni 2021 Nye Veier har det videre ansvaret for detaljplanlegging, bygging og drift av veistrekningen.

Videre planlegging  

Det er uvisst når det formelle arbeidet med reguleringsplanen vil starte opp. Varsling av planarbeidet vil skje etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Grunneiere som berøres får direkte varsel. Adresselisten bygges på offentlige register over eiendommer og deres eiere. Offentlige myndigheter får elektronisk varsel. Andre interessenter varsles via mediene og andre kanaler. 

Ved varsel om oppstart av planarbeidet blir det også lagt ut forslag til såkalt planprogram til høring og offentlig ettersyn. Samtidig varsles det også et avgrenset område, såkalt varslingsområde, der det antas av planarbeidet vil foregå. Planprogrammet beskriver hvordan arbeidet med reguleringsplanen skal gjennomføres. Planprogrammet bestemmer også hvilke kartlegginger og utredninger, som skal gjennomføres. Varslingsområdet viser innenfor hvilket geografisk område Nye Veier kan planlegge ny E39. Nye Veier planlegger gode muligheter for å gi innspill i forbindelse med oppstarten av planarbeidet. 

For en strekning på omtrent fem kilometer ved Øygrei blir det gjennomført konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven sine bestemmelser. Da Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok den statlige kommunedelplanen skrev de i sitt vedtak:  
«Etter departementets vurdering vil det i denne konkrete saken ikke være hensiktsmessig å gjennomføre en ny prosess med å endre kommunedelplanen, for en så kort strekning. Isteden mener departementet at en justering av korridoren kan avklares i arbeidet med reguleringsplan for strekningen. Siden den justerte korridoren vil avvike fra kommunedelplanen, må reguleringsplanen behandles etter reglene om konsekvensutredninger. ...» 

Tidshorisont 

Det er stor usikkerhet i tidsplanen for planleggingen og bygging av ny E39. Følgende hovedaktiviteter skal skje de neste årene: 

2021 

 • Arkeologiske registreringer og undersøkelser av grunnen. Dette fortsetter utover i 2022.

Etter 2022 

 • Varsel om oppstart av planarbeidet. Forslag til planprogram. Planprogrammet sendes på høring og offentlig ettersyn samtidig med oppstartsvarsel. Planprogrammet skal vedtas av Eigersund og Bjerkreim kommuner
 • Planarbeid med utredninger i regi av Nye Veier
 • Forslag til reguleringsplan skal behandles av kommunene før den legges ut til offentlig ettersyn 
 • Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplanen 
 • Eventuell endringer i reguleringsplanen basert på innspill i perioden med høring 
 • Endelig vedtak av reguleringsplanen gjøres av kommunene
 • Med reguleringsplanen på plass lyser Nye Veier ut anbudskonkurransen for bygging
 • Kontrakt skal signeres med totalentreprenøren og tilpasninger gjøres
 • Arbeidet med å bygge veien kan starte 

Bilder