Grunnundersøkelser og feltregistreringer av naturmangfold

I løpet av 2022 har det pågått grunnundersøkelser og feltregistreringer av naturmangfold flere steder i Eigersund og Bjerkreim kommuner. Mer kunnskap om grunnforholdene i planområdet vil være viktig for å redusere usikkerheten i planleggingen, spesielt i områder hvor det planlegges tunneler. For naturmangfold har det vært nødvendig med supplerende undersøkelser på nye områder og på grunn av endret registreringsmetodikk.

Om grunnundersøkelsene

Det har blitt gjennomført tre typer grunnundersøkelser; seismikk, fjellkontrollboringer og kjerneboringer.

Seismikk er en metode som gir relativt mye informasjon med liten innsats, og fungerer slik at det skytes lydbølger ned i bakken. Denne metoden brukes i områder med mye løsmasser og ved tunneler. Seismikk er ofte første trinn, og danner grunnlag for mer detaljerte grunnundersøkelser. Resultatene fra seismikken kontrolleres ofte med boringer hvor man borer gjennom løsmasser og inn i fjellet. I tillegg har det vært utført kjerneboringer for å få et bilde av fjelloverflaten under bakken.

Foto: Plan AAV

Omfattende feltregistreringer av naturmangfold

Naturmangfold er et viktig tema i planleggingen av ny E39. Det foreligger gode og relevante undersøkelser fra tidligere. Supplerende undersøkelser har likevel vært nødvendig, fordi store områder ikke har vært undersøkt tidligere, og fordi metodikken har blitt endret. Det har vært god dialog og utveksling av informasjon med Statsforvalteren i Rogaland underveis i arbeidet.

Innenfor planområdet er det flere innsjøer og elveløp med viktige naturverdier som laks, elvemusling og ål. Dette er arter som blir vurdert til henholdsvis nær truet, sårbar og sterkt truet på norsk rødliste for arter. For å få en oversikt over forekomster av disse artene har det blitt utført tellinger med el-fiskeapparat for å påvise blant annet lakseyngel. Snorkling er den mest anvendte metoden til kartlegging av elvemusling. For å identifisere lokaliteter med ål og elvemusling har det blitt samlet inn vannprøver som analyseres for såkalt MiljøDNA.

I kommunedelplan for E39 Lyngdal vest-Ålgård ble det gjennomført viltkartlegginger. Forsommeren 2022 ble disse undersøkelsene supplert med nye registreringer av fugl. Dette er perioden fuglene har mest sang- og hekkeaktivitet. Oremotjern var et av områdene som ble undersøkt.


Eksempel på kystlyngvei i området
Foto: Plan AAV

Hoveddelen av feltregistreringene for naturmangfold har vært kartlegging av naturtypeområder etter Miljødirektoratet sin instruks for slik kartlegging. Definerte naturtyper er naturområder som ofte har høy forekomst av rødlistede arter, er rødlistet i seg selv, eller har en spesielt viktig økosystemfunksjon. Et område på til sammen nesten åtte kvadratkilometer har blitt kartlagt for naturtyper, og registreringene ble gjort digitalt med bruk av nettbrett i felt. Kystlyngheier i ulike grader av gjengroing var den naturtypen vi fant mest av.