Statlig kommunedelplan legger føringer

Regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet i juni 2021 den statlige kommunedelplanen for E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Dette er den nordligste av de tre foreslåtte korridorene. For en strekning på cirka fem km i Øygrei-området ble korridoren justert i nevnte vedtak for å unngå konflikt med viktige mineralressurser.

Gjennom Stortingsmelding 25 – På rett vei – reformer i veisektoren ble det besluttet at Nye Veier skal planlegge, bygge og drifte veien.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev datert 25. juni gir vedtaket i sin helhet. Nedenfor har vi gjengitt noen viktige punkter fra vedtaket, som berører strekningen fra Eigersund til Bue. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver: 

«Et hovedformål med kommunedelplanen er å avklare overordnet korridor for E39 på strekningen Lyngdal Vest – Sandnes. På store deler av strekningen har korridorene en bredde på opptil 400 m. Dette innebærer at det i det videre planarbeidet vil være rom for tilpasninger og optimalisering av vegprosjektet. Det er Nye Veier som vil være forslagsstiller for reguleringsplaner på strekningen, og departementet forventer at Nye Veier vil ha god dialog med kommunene som planmyndighet, og andre berørte aktører, for å finne gode løsninger som både tar lokale hensyn og ivaretar nasjonale og regionale miljø- og samfunnsinteresser.  
Departementet har utfra dette vektlagt overordnet korridorvalg i sin behandling av kommunedelplanen. Som en del av behandlingen har departementet også hatt dialog med andre berørte departementer.» 

(…) 

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig med Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet i at konflikten med mineralressursene i Øygrei-området så langt som mulig bør unngås. Departementet har derfor vurdert hvordan en videre planprosess for å justere korridoren for R1 kan gjennomføres uten at det fører til forsinkelser. Etter departementets vurdering vil det i denne konkrete saken ikke være hensiktsmessig å gjennomføre en ny prosess med å endre kommunedelplanen, for en så kort strekning. Isteden mener departementet at en justering av korridoren kan avklares i arbeidet med reguleringsplan for strekningen. Siden den justerte korridoren vil avvike fra kommunedelplanen, må reguleringsplanen behandles etter reglene om konsekvensutredninger. Nye Veier har bekreftet at en slik fremgangsmåte ikke vil føre til forsinkelser i forhold til deres planer for fremdrift.» 

(…) 

Videre arbeid med reguleringsplan  
 (…) 

«R1 må justeres over en strekning på ca. 5 km, i forhold til korridoren avsatt i kommunedelplanen. For å unngå forsinkelser, vil justert korridor bli avklart i Nye Veier sitt arbeid med reguleringsplan for strekningen. Siden en justert korridor vil gå utenfor området som er konsekvensutredet i kommunedelplanen, vil reglene om konsekvensutredning gjelde for regulering av den aktuelle strekningen.   
 
Det må i arbeidet med reguleringsplaner legges vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. For å ivareta hensynet til klima, miljø og jordvern har departementet innarbeidet supplerende retningslinjer til kommunedelplanen. Disse skal legges til grunn for videre reguleringsarbeid.  
 
Tilknytningsveier som ikke er nødvendige for å ta i bruk ny E39 omfattes ikke av rekkefølgebestemmelsene i kommunedelplanen. Dette gjelder også for tilknytningsvei til Egersund, som ikke er en del av kommunedelplanen. Samferdselsdepartementet vil likevel be Statens vegvesen om å gjennomføre en utredning av tilknytningsvei mot Eigersund, hvor både innkorting av rv. 42 på strekningen Lomeland og Eigestad og Westlink inngår.»