Fremdrift

En reguleringsplanprosess følger plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-9, 12-10, 12-11, 12-12. Nedenfor blir de forskjellige fasene beskrevet og her kan du følge i hvilken fase prosjektet er.

Fremdriftslinje, status mai 2022.

 

Nye Veier har sendt planprogram med finsilingsrapport på høring. Frist for innspill var 19.april. 2022. Det kom inn 72 innspill i høringsfasen, se høringsuttalelser.

 

Oppstart av planarbeid, pbl. § 12-8

Oppstarten er den første formelle fasen i en reguleringsplanprosess.

Nye Veier utarbeidet et oppstartsdokument, som ble gjennomgått med Lyngdal og Kvinesdal kommuner. Kommunenes ulike etater kom med innspill til oppstartsdokumentet med informasjon om overordnede premisser og rammer planprosessen skal foregå innenfor. Nye Veier hadde oppstartsmøte i forbindelse med detaljregulering av E39 Lyngdal vest – Kvinesdal, hhv. med Lyngdal kommune 12.04.2021, se referat og Kvinesdal kommune 16.04.2021, se referat.

 

Varsel om planoppstart og forslag til planprogram på høring, pbl. § 12-9, med tilhørende politisk behandling.

Ved oppstart av arbeidet med detaljregulering, varsler Nye Veier alle berørte parter ved brev. Varsel om planoppstart kunngjøres også i aviser og på kommunens nettside. Alle som er interessert og berørt kan komme med merknader eller innspill til planarbeidet.

Normalt sendes planprogram for på høring sammen med varsel om oppstart. I arbeidet med denne planen har Nye Veier valgt å dele opp varsel om oppstart og høring av planprogram for å sikre best mulig medvirkning.

Oppstart av detaljregulering for E39 Lyngdal vest - Kvinesdal med grovsilingsrapporter ble varslet 15.september 2021. Høringsfristen for innspill var 15. oktober 2021.

Etter at høringsperioden er overstått behandles og kommenteres alle innspill. Disse innspillene er kommentert og følger med høring av planprogram.

Planprogrammet ble sendt på høring og offentlig ettersyn med finsilingsrapport, 28. februar 2022. Frist for innsending av innspill var 19. april. 2022, se dokumentene her.

Etter at høringsperioden er overstått er alle merknader og innspill sendt over til kommunene. Kommunene har gjennomgått dokumentene etter høring, og planprogrammet er behandlet i og fastsatt av kommunestyret i Kvinesdal kommune og skal behandles i kommunstyret i Lyngdal kommune.

Behandling av planprogrammet i kommunestyret i Kvinesdal kommune, 18.mai 2022.
Behandling av planprogrammet i kommunstyret i Lyngdal kommune 16.juni 2022.

 

Utarbeide planforslag

Planforslaget utarbeides med bakgrunn i overordnede føringer, premisser og mottatte innspill.

Komplett planforslag skal bestå av plankart, bestemmelser, illustrasjoner og utredninger/analyser. Konsekvensutredningen skal tydeliggjøre hvilke konsekvenser tiltaket vil ha på ulike tema som naturmangfold, kulturminner, by- og bygdeliv, kost-nytte, støy etc. En konsekvensutredning skal også tydeliggjøre skadereduserende tiltak og virkningen av disse. Det er først i denne fasen at detaljer om tiltaket blir fastslått, som for eksempel kryssløsninger og endelig plassering av veien.

Reguleringsplanforslaget sendes til kommunene for behandling. Kommunene vurderer om planforslaget er fullstendig og legges deretter frem for politikerne til politisk behandling. Planforslaget legges deretter ut på offentlig ettersyn (høring). Det tas sikte på innsendelse av planforslaget til behandling i 2022.

 

Behandling av reguleringsplanforslag, pbl. § 12-10.

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks (6) uker. Berørte myndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte underrettes særskilt. Når fristen for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn.

 

Vedtak av reguleringsplan, pbl. § 12-12.

Basert på innkomne uttalelser og merknader vurderer kommunen om det må foretas endringer av planforslaget før det kan vedtas. Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Det tas sikte på et vedtak av detaljregulering for E39 Lyngdal vest – Kvinesdal i 2023.

 

Klageadgang, pbl. § 1-9.

Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage. Eventuelle klager behandles først politisk. Dersom klagen ikke tas til følge sendes den til behandling hos Statsforvalteren, som fatter det endelige vedtaket om klagen skal tas til følge eller ikke.