Møter og medvirkning

Det ble avholdt informasjonsmøter og åpne kontordager i Lyngdal og Kvinesdal kommuner i forbindelse med høring av planprogram og finsilingsrapport, 14. - 16. mars 2022.

Opptak av folkemøtene og presentasjoner kan du finne nedenfor:

Lyngdal folkemøte 14.mars:

Kvinesdal folkemøte 15.mars:

Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati og betyr at befolkningen i et samfunn er med på å planlegge sin framtid. Nye Veier er opptatt av å legge til rette for god og bred medvirkning fra alle berørte gjennom fysiske møter, digitale medvirkningsportaler og formelle høringsprosesser. Det er ikke mulig å vite alt om lokale forhold. Derfor ønsker Nye Veier å ha en tett dialog med alle interessenter. Erfaringsmessig blir planer bedre ved aktiv deltakelse i planprosessen fra innbyggere, offentlige instanser, grunneiere og andre berørte aktører. Medvirkning i planprosessene bidrar til at planleggerne får lettere tilgang på kunnskap.

Medvirkning har mål om å:

  • Sikre gode løsninger
  • Legge til rette for at alle berørte og interesserte aktører kan komme til orde
  • Fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokratisk deltakelse i lokalsamfunn
  • Fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag

En god medvirkningsprosess gir alle interesserte parter anledning til å ta del i prosessen på likeverdige vilkår. Slik sikres prosjektet demokratisk forankring og et kunnskapsgrunnlag basert på lokal tilhørighet. Nye Veier er opptatt av bred medvirkning, men det handler om å få rett innspill til rett tid:

Nye Veier ber alle med innspill, spørsmål og merknader om å fremme disse skriftlig i gitte høringsperioder listet nedenfor. 

Du vil i denne planprosessen kunne medvirke og sende inn innspill på følgende estimerte tidspunkter:

  • Høring i forbindelse med varsel om oppstart og høring av grovsilingsrapporter, 15. september - 15. oktober, 2021.
  • Høring i forbindelse med planprogram, 28. februar - 19. april, 2022.
  • Etter 1.gangsbehandling (estimert 2022/2023).