Møter og medvirkning

Medvirkning bidrar til et bedre kunnskapsgrunnlag, innsikt i lokale forhold og dermed bedre planer. Plan- og bygningsloven ligger til grunn for medvirkning i planprosesser for befolkningen, kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre aktører.

Plan- og bygningsloven §§ 12-8 – 12-15 gir berørte og interesserte parter anledning til å ta del i prosessen på likeverdige vilkår. Formålet er å bidra til gode løsninger, legge til rette for at berørte og interesserte aktører kan komme til orde, fremme engasjement og være en arena for deltakelse og fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag. Hensikten er å bidra til gode løsninger, legge til rette for at berørte og interesserte aktører kan komme til orde, fremme engasjement og være en arena for deltakelse og fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag.

 

Innspill til detaljreguleringen for E39 Lyngdal vest-Kvinesdal (november-desember 2023)

Nye Veier la ut forslag til reguleringsplan for E39 Lyngdal vest – Kvinesdal  på høring og til offentlig ettersyn på vegne av Lyngdal og Kvinesdal kommuner den 2.november 2023. Høringsfristen for å komme med innspill var 17.desember 2023. Alle innspill blir nå oppsummert, behandlet og svart ut i et merknadsdokument. Dokumentet vil publiseres og legges ved når saken behandles politisk etter gjennomført høringsperiode (sluttbehandling). 

Alle plandokumenter som det kunne gis innspill på ligger på prosjektnettsidens planside. Herunder planforslaget for E39 Lyngdal vest-Kvinesdal med tilhørende konsekvensutredning og fagrapporter. På samme side finnes film av planforslaget og en visuell fremstilling av planens hovedtrekk