Om prosjektet

Nye Veier har ansvaret for utbygging av E39 fra Kristiansand i Agder til Ålgård i Rogaland. Ny E39 planlegges som trafikksikker, firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil i tillegg til reduksjon i antall ulykker, gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked. Utarbeiding av detaljregulering for strekningen Lyngdal vest –Kvinesdal er en del av dette oppdraget.

 

Mål for prosjektet

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050 er det overordnede og langsiktige målet for transportsektoren i Norge. I Nasjonal Transportplan er det utviklet fem likestilte mål som gir retningen for ressursbruken i planperioden som illustrert i figuren nedenfor.

Ny E39 som planlegges skal bygge opp under disse målene.

Den 24 km lange strekningen er planlagt med planskilte kryss på Oppofte og Frøytland. Fra krysset på Frøytland er det regulert en ny ettløps tunnel ned til Øyesletta ved miljøstasjonen og Eramet. I tillegg er det regulert en ny kobling mellom fylkesveien ved Smeåsen og Dragedalen som kobles via eksisterende E39 til kryssområdet ved Oppofte. Dagens kryssområde på Oppofte er planlagt ombygget.

Organisering av planarbeidet

Nye Veier har etablert en samarbeidsarena, som består av jevnlige møter mellom Nye Veier, kommunene og fylkeskommunale og statlige myndigheter. Møtene benyttes for å holde sektormyndigheter oppdatert og informert om status i arbeidet, ta opp eventuelle problemstillinger prosjektet måtte ha og avklaringer for videre arbeid.