Planprosess

Nye Veier har ansvaret for å planlegge og gjennomføre utbygging av ny E39 fra Kristiansand i Agder til Ålgård i Rogaland. Utarbeiding av detaljregulering for strekningen Lyngdal vest –Kvinesdal er en del av dette oppdraget. Lyngdal og Kvinesdal kommuner som planmyndighet har ansvaret for å vedta reguleringsplanen.

Det foreligger trasé for veiløsning til ny E39 i de gjeldende kommunedelplanene E39 Vigeland-Lyngdal vest og E39 Lyngdal vest-Ålgård. Ved endelig behandling av kommuneplanen for E39 Lyngdal vest-Ålgård ble ikke strekningen gjennom Kvinesdal kommune vedtatt.

5. juni 2021 vedtok Kommunal- og Moderniseringsdepartementet statlig kommunedelplan for E39 Lyngdal vest – Ålgård. Vedtaket gjelder strekningen fra kommunegrensen mellom Kvinesdal og Flekkefjord til Ålgård. Det foreligger trasé for veiløsning i de gjeldende kommunedelplanene E39 Vigeland-Lyngdal vest og E39 Lyngdal vest-Ålgård. Strekningen gjennom Kvinesdal kommune er ikke vedtatt. Nye Veier har utredet ny trasé fra Røyskår til kommunegrensen mot Flekkefjord.

Kunngjøring om offentlig ettersyn av planforslaget i Lyngdal og Kvinesdal kommuner

I juni 2023 oversendte Nye Veier forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for ny E39 Lyngdal vest – Kvinesdal til kommunene. I denne forbindelse laget Sweco en forenklet utgave av den oversendte detaljreguleringen for E39 Lyngdal vest - Kvinesdal. Denne inneholder god informasjon om hele tiltaket. Denne finner du her.

Utvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal vedtok i møte den 29. august 2023, sak 45/2023, å legge forslag til detaljregulering for E39 Lyngdal vest – Kvinesdal med endringer ut på høring og til offentlig ettersyn. Planforslaget var gjenstand for ny politisk behandling i utvalg for miljø, plan og teknisk den 10. oktober 2023, sak 60/2023, og 24. oktober 2023, sak 69/2023. I Kvinesdal vedtok forvaltningsutvalget i møte den 17.august 2023 sak 24/23, å legge forslag til detaljregulering for E39 Lyngdal vest – Kvinesdal med endringer ut til offentlig ettersyn og høring. Planforslaget var gjenstand for ny politisk behandling i forvaltningsutvalget den 7. september 2023, sak 28/23.

På vegne av kommunene la Nye Veier ut planforslag til høring og offentlig ettersyn i samsvar med utvalgenes vedtak. Fristen for å sende inn innspill har gått ut. 

Film av tiltaket

Nye Veier har i samarbeid med Sweco laget en video som viser det foreslåtte tiltaket.

Tiltaksfilm E39 Lyngdal vest - Kvinesdal (wistia.com)

Planforslag med konsekvensutredning og fagrapporter

Nedenfor vil du finne alle dokumenter som ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn.

Lyngdal kommune:

Kvinesdal kommune:

 

Konsekvensutredning og prosjektrapport

 

Fagrapporter og andre utredninger

Lyngdal kommune

Kvinesdal kommune

 

Protokoller

Lyngdal kommune:

-Utvalg for miljø plan og teknisk behandling av sak 45/2023, 29.8.2023

-Utvalg for miljø plan og teknisk behandling av sak 60/2023, 10.10.2023

-Utvalg for miljø plan og teknisk behandling av sak 69/2023, 24.10.2023

 

Kvinesdal kommune:

-Forvaltningsutvalget, sak 28/2, 07.09.2023

-Forvaltningsutvalget, sak 24/23, 17.08.2023