Varsel om planoppstart med plandokumenter

Nye Veier varsler i samsvar med plan- og bygningslovens §§12-1, 12-8, 12-9 om igangsettelse av arbeid med detaljreguleringsplan for framtidig ny E39 mellom Lyngdal vest og Kvinesdal på strekningen fra Røyskår til kommunegrensen mellom Kvinesdal og Flekkefjord. Nye veier ber om innspill til både planoppstart og til de anbefalte linjealternativene for ny E39 som er beskrevet i de 2 vedlagte grovsilingsrapportene: "Grovsilingsrapport E39 Lyngdal vest - Kvinesdal" og "Grovsilingsrapport vei til Øyesletta". Se medvirkningsportalen E39 for interaktivt kart med linjer.

Figur 1 Varslingsgrense for detaljreguleringsplanen Lyngdal vest - Kvinesdal. Kilde: Sweco/Nye Veier

Premiss for planarbeidet

25.06.2021 vedtok Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) statlig kommunedelplan for E39 Lyngdal vest – Sandnes. Vedtaket gjelder strekningen fra kommunegrensen mellom Kvinesdal og Flekkefjord til Ålgård. Det foreligger ingen vedtatt plan for strekningen Lyngdal vest gjennom Kvinesdal til Flekkefjord. Det må derfor gjennomføres alternativsøk for strekningen Røyskår i Lyngdal vest til kommunegrensen Flekkefjord-Kvinesdal i form av ny planprosess med konsekvensutredning. 

Nye Veier leder arbeidet med å utrede denne nye korridoren med kommunene som planmyndighet. Ny planprosess har følgende forutsetninger:

 • Konsekvensene for ny korridor skal sammenlignes med korridoren for vedtatt E39 i Lyngdal og utredet korridor i Statens vegvesens kommunedelforslag for E39 Lyngdal vest – Ålgård. 
 • Det skal gjøres en vurdering opp mot en redusert standard for ny E39 med stor grad av gjenbruk av eksisterende E39 over Kvinesheia. Det vises til planbeskrivelsen kap.8.1 Statens vegvesens anbefaling.

Formål med planarbeidet

Målet med planarbeidet er å finne den veikorridoren som totalt sett gir mest nytte for samfunnet. Strekningen er på ca. 25 km, og ny E39 vil korte ned reisetid, bedre trafikksikkerhet og knytte sammen felles bo- og arbeidsmarked i regionen. I tillegg skal fremtidig tunnel mot Øye utredes. 

Konsekvensutredning

Denne planen vil kunne få konsekvenser for miljø og samfunn. Eksempler på slike konsekvenser er blant annet berøring av kulturminner, dyrka mark, dyreliv og friluftsliv. I slike planprosesser er det krav til å utarbeide en konsekvensutredning etter plan og bygningsloven § 4-2, og forskrift om konsekvensutredninger kapittel 2, for å kartlegge så detaljert som mulig hvilke verdier utbyggingstiltaket berører.

Planprosess og roller i planarbeidet

Planoppstart og høring planprogram

Varsel om planoppstart markerer den formelle starten på arbeidet med detaljreguleringsplanen for E39 Lyngdal vest - Kvinesdal. Her formidles blant annet i hvilket område planarbeidet foregår, bakgrunn og formål for arbeidet, videre prosess og muligheter for medvirkning.

I planprosjekter med krav til konsekvensutredning er det også krav om å utarbeide et planprogram som grunnlag for arbeidet med konsekvensutredningen. Planprogrammet skal informere om hvilke tema som skal utredes, kunnskapsgrunnlag og alternativer som blir vurdert. 

I denne planprosessen legges det opp til at vi deler varsel om planoppstart og høring av planprogram i 2 faser, som medfører at vi får flere muligheter for medvirkning i oppstartsfasen:

September: Medvirkning planoppstart:

 • Den formelle oppstarten av arbeidet med detaljreguleringsplanen
 • Grovsilingsrapportene informerer om alternative linjer for E39, som det skal velges mellom i denne planprosessen
 • Informasjon om opplegg for involvering og medvirkning av interessenter og berørte.
 • Alle får mulighet til å komme med innspill. I denne fasen er vi særlig interessert i innspill på linjevalg, hvilke temaer du mener bør utredes, og lokale forhold som du mener er nyttig å vite i videre planlegging.
 • Alle innspill i perioden vil oppsummeres og tas med i det videre arbeidet.

Vinteren 2021-2022: Høring av planprogram:

 • Informerer om hvordan alternativene til linjer er rangert
 • Valg av hvilken linje som skal reguleres
 • Hva forslagsstiller planlegger å gjøre i den videre planprosessen
 • Hvordan arbeidet med konsekvensutredningen legges opp
 • Hvilket opplegg vi har for involvering og medvirkning for interessenter og berørte
 • Alle får mulighet til å komme med innspill. I denne fasen er vi særlig interessert i innspill til valgte veilinje, viktige temaer til konsekvensutredningen mm.
 • Alle innspill i perioden vil oppsummeres og tas med i det videre arbeidet.

Videre prosess er utarbeidelse av planforslag og høring medio 2022 og vedtak av plan i 2022/2023.

Forundersøkelser

Det vil i løpet av perioden mens planarbeidet foregår foretas befaringer og kunne forekomme mindre fysiske, arkeologiske forundersøkelser innenfor planområdet. 

Vi ber om innspill til både planoppstart og til de anbefalte linjene for ny E39 innen 15.oktober 2021.

Innspillene må sendes inn skriftlig:

 • via kartportalen Medvirkningsportal E39
 • eller via epost: E39LK@sweco.no
 • eller via post til Sweco Norge AS v/ Espen Motzfeldt Drange, Fantoftvegen 14P, 5072 Bergen. Merk innspill med «E39 Lyngdal vest - Kvinesdal»

Medvirkningsportalen viser en interaktiv kartløsning for hele planområdet med linjer, se her

For innføring i hvordan du kan bruke og legge inn innspill i medvirkningsportalen, se film.

Grunnerverv

For grunnerverv se her

Vesentlige dokumenter i saken, som følger varsel om oppstart:

Grovsilingsrapport E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Grovsilingsrapport vei til Øyesletta

Kunngjøringsbrev varsel om oppstart

Referat oppstartsmøte med Lyngdal kommune

Referat oppstartsmøte med Kvinesdal kommune