Ny E39 Mandal-Lyngdal klart for sluttbehandling i Lindesnes kommune

Nye Veier har oversendt reviderte plandokumenter til 2. gangsbehandling i Lindesnes kommune. Politisk behandling forventes å finne sted i juni måned.

Nye Veier planlegger 26 kilometer med ny firefelts motorvei fra Mandalselva og gjennom Lindesnes kommune tilHerdali Lyngdal kommune. Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og fremtidsrettet hovedvei.

Forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ble lagt ut på høring og til offentlig ettersyn oktober 2021 og høringsperioden ble gjennomført i november og desember.

Planen som helhet er tilgjengelig via prosjektnettsiden: https://e39mandal-lyngdal.no/