Åkersvika naturreservat

Nye E6 skal bygges gjennom Åkersvika naturreservat. Dette er et sårbart område med høy verneverdi.

Det er viktig for Nye Veier å være tydelige overfor entreprenørene om at dette er et sårbart område med høy verneverdi. Vi stiller derfor mange krav til entreprenørene for hvordan oppdraget gjennom Åkersvika skal løses. Nye Veier har en egen miljørådgiver som følger opp arbeidene i Åkersvika.

I anleggsperioden skal dyrelivet forstyrres minst mulig. Uønskede arter skal ikke spres og vannmiljøet skal beskyttes. Det skal ikke være støyende anleggsvirksomhet i de viktigste hekke- og rasteperiodene.

Arealene som den nye veien krever skal erstattes. Det betyr at deler av det som i dag er naturreservat blir omgjort til motorvei, mens deler av dagens veianlegg blir tilbakeført til naturen med nye dammer og vegetasjon. Hogging av skog og nye gjerder skal legge tilrette for beiting av nye områder. Dette er viktig for skjøtselen av våtmarksområdene. Vi bygger også nye turstier. Etter at nye E6 er ferdig blir naturreservatet større enn det er i dag.

Vannet i Åkersvika skal passere under nye E6 på nye steder. Vi åpner nye løp og får en mer naturlig deltadynamikk og bedre kvalitet på våtmarksområdene. I dag er det få barrierer om det skulle oppstå et større utslipp langs Åkersvika. Med den nye veien får vi på plass et robust system for å hindre forurensning fra veien og stoppe et eventuelt akuttutslipp ved ulykke.

Det kommer til å se dramatisk ut når anleggsmaskinene starter opp, men arbeidet er godt gjennomtenkt og grundig planlagt for å gjøre minst mulig skade. Nye Veier skal følge entreprenørenes arbeid tett og dokumentere at arbeidene gjennom Åkersvika skjer på en god måte.

Fylkesmannen i Hedmark har gitt dispensasjon for midlertidige inngrep i Åkersvika naturreservat i forbindelse med byggingen av nye E6.