Fakta om E6 Moelv - Øyer

Nye Veier planlegger ny E6 fra Moelv til Øyer i Innlandet. Veistrekningen blir 43 kilometer og skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t. Det pågår planarbeid på hele strekningen. Strekningen er delt i tre underprosjekter.

Motorveien skal gå gjennom kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer. Det planlegges ny  motorveibru over Mjøsa og fra Biri til Øyresvika legges det opp til at den nye veien skal følge dagens trase. Forbi Lillehammer planlegges det tunnel på vestsiden av Lågen og ny bru over Lågen ved Hovemoen. Nord for krysset ved Storhove er det regulert tunnel forbi Fåberg og motorvei inn i Øyer kommune. 

Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet samt tilgrensende regioner. Veiprosjektet knytter sammen kommunene i Mjøsområdet, samt omliggende områder, med en samlet befolkning på over 200 000 innbyggere.

Prosjektet er også svært viktig i arbeidet med å knytte regioner tettere sammen. Den nye veien har stor betydning for både person- og godstransport for Osloområdet, Trøndelag og ikke minst på Nordvestlandet. Motorveien er også viktig med tanke på at Innlandet har Norges største hytteområde og stor helge- og ferieutfart både sommer og vinter.

Det passerer pr. i dag 10000 – 17000 kjøretøy pr. døgn på strekningen, alt ettersom hvor på strekningen vi måler.

Utbyggingen av E6 Moelv – Øyer er en naturlig videreføring av Nye Veiers fullførte utbygging av E6 Kolomoen – Moelv. 

Prosjektets strekninger

Prosjektet er delt inn i tre underprosjekter; Moelv — Roterud, Roterud — Storhove og Storhove — Øyer.

Strekningen Storhove — Øyer gikk ut til markedet mars 2022. Forventet byggestart er andre kvartal 2023.

Strekningen Roterud — Storhove har forventet byggestart høsten 2022.

På strekningen Moelv — Roterud jobber Nye Veier nå for at det kan foreligge et planforslag for oversendelse til kommunene vinteren 2022-23, hvorpå et endelig planvedtak i Gjøvik og Ringsaker kommunestyrer vil tidligst kunne skje etter høring og offentlig ettersyn i løpet av 2023.

Når E6 Moelv – Øyer står ferdig blir det mulig å kjøre mellom de store mjøsbyene på en halvtimes tid. Fra Øyer i nord blir det mulig å kjøre nesten 800 kilometer på sammenhengende motorvei til Trelleborg lengst sør i Sverige.

Utbyggingsprosjektet er kostnadsberegnet til ca. 11 milliarder kroner. Til sammenligning så ble det investert omtrent 5,5 milliarder i anleggene til OL på Lillehammer i 1994. (Omregnet til dagens kroneverdi).

Prosjektet er finansiert med statlige midler og en bompengeandel. Oppland fylkeskommune stiller garanti for bompengeselskapets låneopptak. 

Nye Veier bygger lange strekninger og planlegger helhetlig. Slik klarer Nye Veier å bedre ressursutnyttelsen, redusere klimagassutslippene og redusere kostnadene.

Fremtidens infrastruktur
Nye Veier følger kravet i Nasjonal transportplan om å redusere utslippene fra bygging av veier med 40 prosent innen 2030. Dette har vi klart på E6 strekningen fra Kolomoen til Moelv ved at vi lot entreprenørene konkurrere på reduksjon av klimagassutslipp.

Et viktig tiltak for å redusere utslippene er å gjenbruke mest mulig av den eksisterende veien. På strekningen Moelv – Øyer skal Nye Veier ta vare på det som er bra og forsterke veien der det er nødvendig. Målet er å gjenbruke store deler av eksisterende E6. Nye Veier følger de nasjonale målene og retningslinjene om å begrense tap av landbruksarealer. Dette gjelder både eksisterende matjord og dyrkbare arealer.

At entreprenørene konkurrerer på reduksjon av utslipp fører til at de gjør bevisste materialvalg og at de for eksempel reduserer unødig omfang av betong og stål. Entreprenørene sørger også for å minimere flytting av masse og i størst mulig grad erstatte vegetasjon som går tapt under byggingen. Med fremtidige transportløsninger bestående av nullutslippsteknologi, som for eksempel biler, busser og lastebiler som driftes med elektrisitet eller hydrogen, blir den nye motorveien i Innlandet en viktig del av fremtidens moderne infrastruktur. 

Lågendeltaet naturreservat
Nye E6 er planlagt å passere i bru over Lågendeltaet naturreservat ved Lillehammer. Området har nasjonal verneverdi. Nye Veier skal løse miljøforpliktelsene gjennom dette sårbare området på en god måte. Veien og brua som planlegges bygd over Lågen krever betydelige inngrep, og gjennom planprosessen har Nye Veier søkt å finne løsninger som minimerer totalinngrepet og som ivaretar miljøet på best mulig måte. Nye Veier har blant annet redusert arealinngrepet i planforslaget sammenlignet med vedtatt løsning i kommunedelplanen. 

I anleggsperioden skal det sårbare dyrelivet forstyrres minst mulig. Uønskede arter skal ikke spres og vannmiljøet skal beskyttes. Det skal ikke være særlig støyende anleggsvirksomhet i den viktige hekke- og rasteperioden på våren. Nye Veier har en egen miljørådgiver som deltar både i planleggingsfasen og under selve utbyggingen.

>> Les mer om planlegging og medvirkning

>> Les mer om grunnerverv