Nye bruer og tunneler på E6 Moelv - Øyer

Det skal bygges ny firefelts motorveibru over Mjøsa litt sør for eksisterende Mjøsbru og ny bru over Lågen ved Hovemoen på Lillehammer. Forbi Lillehammer blir det tunnel på vestsiden av Lågen og nord for krysset ved Storhove skal det bygges tunnel forbi Fåberg.
Nye motorveibruer


Den nye brua over Mjøsa blir den største og mest kostbare enkeltkonstruksjonen i prosjektet. Brua skal bygges sør for eksisterende Mjøsbru. Nye Veier har allerede utført grunnundersøkelser for den nye brua og det skal utføres ytterligere undersøkelser før bygging av brua kan starte. Det er opptil 75 meter dypt der brua skal bygges og grunnforholdene er krevende. Den nye Mjøsbrua får en lengde på ca. 1,6 – 1,7 kilometer.


Illustrasjon: Nye Veier/Multiconsult

Den nye brua over Lågen nord for Lillehammer skal bygges ved Våløya. Brua blir ca. 700 – 800 meter lang. Denne brua er enklere og betydelig mindre kostbar enn den nye brua over Mjøsa, men i norsk sammenheng er det likevel en stor brukonstruksjon.

Entreprenørene som ønsker å bygge de nye bruene skal konkurrere på brukonsept og teknisk løsning. Det betyr at Nye Veier ikke har bestemt valg av materialer eller utseende, men vil sette krav til blant annet klimautslipp.

I Stortingsproposisjonen for prosjektet, som ble vedtatt i juni 2019, fremgår det at eksisterende Mjøsbru skal brukes til gående- og syklende, saktegående kjøretøy, kollektivtrafikk og lokaltrafikk. Nye undersøkelser viser at brua har svært lang restlevetid og at den egner seg godt som miljøkryssing mellom Moelv og Biri. Ved å beholde eksisterende Mjøsbru kan vi bygge en slankere og lettere firefeltsbru som igjen gir betydelig lavere klimaavtrykk totalt sett samt noe lavere byggekostnad.


Illustrasjon: Nye Veier/Multiconsult

Nye tunneler


Det kommer to nye tunneler på strekningen. Forbi Lillehammer skal det bygges tunnel fra Øyresvika til Troset. Tunnelen blir på ca. fire kilometer. Videre skal det bygges tunnel på strekningen forbi Fåberg. Denne tunnelen får en lengde på ca. 1,6 kilometer. Tunnelene forbi Lillehammer og Fåberg bidrar blant annet til redusert støy og renere luft i de tett bebygde byområdene.

Bilder