Planlegging og medvirkning på E6 Moelv - Øyer

Nye Veier legger til rette for bred medvirkning fra alle berørte, blant annet gjennom digitale medvirkningsportaler. I portalene kan du hente informasjon og gjøre deg kjent med prosjektene.

Nye Veier arbeider kontinuerlig med kvalitetssikring og optimalisering av utbyggingsprosjektet. Veiprosjektet er inndelt i tre store kontrakter, henholdsvis Moelv – Roterud, Roterud – Storhove og Storhove – Øyer. 

Det er vedtatt kommunedelplaner for nye E6 i Ringsaker, Gjøvik og Lillehammer. Kommunedelplanene legger viktige føringer for planarbeidet som skal gjennomføres frem til reguleringsplanene blir vedtatt. Der vi ser at kommunedelplanene ikke fullt ut dekker behovet for den nye veien vil vi optimalisere og forbedre løsningene. Dette gjør vi blant annet for å ivareta kravene som stilles til en firefelts motorvei, redusere klimagassutslippene og for å utnytte samfunnets midler på best mulig måte. Kommunedelplanene finner du på nettsiden til din kommune.

I medvirkningsportalene under finner du mer informasjon om delstrekningene og mulighet for å gi innspill til planarbeidet. 

>> Medvirkningsportalen for E6 Storhove - Øyer 

>> Medvirkningsportalen for E6 Moelv - Roterud 

>> Medvirkningsportalen for E6 Roterud - Storhove  

>> Medvirkningsportalen for avlastet E6 ved Lillehammer

Tidspunkt for når vi ønsker innspill blir annonsert i lokale medier. Direkte berørte grunneiere blir varslet pr. brev.

>> Les mer om prosjektet

>> Les mer om grunnerverv