Om prosjektet

Nye Veier utvikler E6 på strekningen mellom Moelv og Roterud til motorveistandard. Målet er å gjenbruke store deler av eksisterende E6, ved å ta vare på det som er bra og forsterke veien der det er nødvendig. Strekningen som skal utvikles er ca. 11 kilometer lang, og skal bestå av ny firefelts bru over Mjøsa. Strekningen er litt over ni kilometer med vei.

 

Mål for planarbeidet

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050 er det overordnede og langsiktige målet for transportsektoren i Norge. I Nasjonal Transportplan er det utviklet fem likestilte mål som gir retningen for ressursbruken i planperioden som illustrert i figuren nedenfor.

 

 

Et bærekraftig utbyggingsprosjekt 

Målene i Nasjonal Transportplan legger føringer for plan- og utbyggingsprosjektene i Nye Veier sin prosjektportefølje. Vi skal arbeide for å oppnå lavere klimagassutslipp og redusert klimafotavtrykk. Et viktig område i vår klima- og miljøstrategi er mål og tiltak for å øke bærekraften i prosjektene. Et viktig tiltak for å redusere utslippene er å gjenbruke mest mulig av den eksisterende veien.

På strekningen Moelv – Roterud skal Nye Veier ta vare på det som er bra og forsterke veien der det er nødvendig. Målet er å gjenbruke store deler av eksisterende E6. Nye Veier følger de nasjonale målene og retningslinjene om å begrense tap av landbruksarealer. Dette gjelder både eksisterende matjord og dyrkbare arealer.

Kontakt oss

Om prosjektet: e-post Jarle Tangen, prosjektutviklingssjef, tlf 924 57 020

Om reguleringsplanarbeidet: e-post Harald Monsen, prosjektleder plan, tlf 918 11 628

Om grunnerverv: e-post  Vidar Hagen, tlf. 911 69 663