Kommunedelplan og reguleringsplan

Hvordan planarbeidet skal gjennomføres er regulert gjennom en rekke regler i norsk lov. Reglene og rollefordelingen er viktig for å sikre en demokratisk utvikling av arealene i kommunen. Det er Ringsaker og Gjøvik kommuner som er forslagsstiller, og ansvarlig myndighet for å utarbeide reguleringsplanen for E6 mellom Molev og Roterud.
Forutsetninger for planen

Kommunene har avtalt at Nye Veier skal overta oppgavene med å organisere planarbeidet og utarbeide et planforslag. Dette skjer i regelmessig dialog med kommunale og regionale myndigheter. De folkevalgte i kommunen har i et planprogram fastsatt krav til Nye Veiers arbeid med reguleringsplanen.  

Planprogrammet beskriver hva som er formålet med tiltaket, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Et utkast til planprogrammet ble lagt frem høsten 2019, i forbindelse med at det ble offentlig varslet at planarbeidene skulle starte. Planprogrammet for E6 Moelv-Roterud ble revidert etter høringen høsten 2019, og fastsatt gjennom politiske vedtak i Gjøvik kommune 20.02.20 og i Ringsaker kommune 12.02.20.

Planområde 

Planområdet strekker seg langs E6 fra Moelv-krysset i Ringsaker, over Mjøsa og nordover til Roterud i Gjøvik kommune. Planområdet omfatter også brua som går over Mjøsa i dag, og arealer som kan bli nødvendige for å få til gode forbindelser for flere ulike trafikantgrupper. Det kan for eksempel dreie seg om arealer som trengs for av- og påkjøringer, gang- og sykkelvei eller stoppesteder for kollektivtransport. 

Plangrensen viser en ytre grense for områder som kan inkluderes i fremtidige reguleringsplaner. Planområdet er større enn det som vil bli fysisk berørt av veitiltaket. Det er fordi vi må ha nok arealer til at vi kan vurdere alternative løsninger. Noe av arealet i planområdet vil også bli midlertidig brukt til rigg- og anleggsområder. I løpet av prosessen kan det vise seg at ikke hele det området som nå er varslet, er aktuelt å ta med i reguleringsplan.   

Planprosess

Arbeidet med reguleringsplanen vi nå jobber med, baserer seg på kommunedelplanene som er vedtatt av kommunestyret i Ringsaker og Gjøvik kommune. Kommunedelplanene gir på et overordnet nivå føringer for arealbruken i kommunen.

Plandokumenter Gjøvik: 

>> Gjøvik kommunes arkivside om E6 Moelv - Roterud

>> Gjøvik kommunes arkivside om planprogram for E6 Moelv - Roterud

Plandokumenter Ringsaker: 

>> Ringsaker kommunes arkivside om E6 Moelv - Roterud 

>> Ringsaker kommunes arkivisde om reguleringsplan for E6 Moelv - Roterud 

>> Ringsaker kommunes arkivside om planprogram for E6 Moelv - Roterud