Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

 

Nye Veier planlegger bygging av ny E6 mellom Moelv i Ringsaker kommune og Roterud i Gjøvik kommune. I den forbindelse ligger nå planprogrammet for reguleringsplanen for E6 Moelv – Roterud ute på høring.

Planprogrammet vil ligge ute til høring i perioden:

8. oktober - 19. november 2022

Alle som ønsker kan uttale seg til planprogrammet, og alle interesserte er velkomne til å gi innspill! Nye Veier håper på gode innspill for å øke kunnskapsgrunnlaget og få kartlagt konsekvensene av alternativene.

Hvorfor komme med innspill?

En ny firefelts motorvei fra Moelv til Roterud vil påvirke omgivelsene, både under bygging og når anlegget blir satt i drift. Vi oppfordrer alle som har informasjon eller synspunkter om innholdet i planprogrammet om å sende innspillene dine her. 

Frist for å sende inn innspill er 19.11.2022. Merknadene er en del av grunnlaget i den politiske behandlingen av saken i Ringsaker kommune og Gjøvik kommune. Offentlige myndigheter, kommuner, næringsliv, organisasjoner og andre interessenter kan gi sine innspill, også privatpersoner.

 

 

Vi ønsker spesielt tilbakemeldinger på lokalkunnskap om

  • friluftsområder, aktiviteter og områder som er viktige for deg
  • vilttrekk og dyreliv
  • relevant informasjon om berørte eiendommer (brønner, nedgravde tanker og lignende)

Om planprogrammet

Planprogrammet fra Nye Veier innebærer at vi ønsker å utrede to mulige alternativer for ny firefelts bru over Mjøsa. I arbeidet har vi vært særlig opptatt av å kartlegge grunnforholdene i Mjøsa. Det er en svært viktig faktor med tanke på plassering av ny Mjøsbru.Planprogrammet beskriver hva som skal utredes videre og hvordan det legges til rette for medvirkning slik at myndigheter, berørte grunneiere, næringsliv, innbyggere og andre kan uttale seg til planprogrammet.Etter at høringsperioden for planprogrammet er gjennomført og fastsatt av kommunene, vil Nye Veier på nyåret begynne på arbeidet med forslag til reguleringsplan for ny E6 Moelv-Roterud.

Planområdet

Planprogrammet tar for seg ulike alternativer som vurderes og hva som skal konsekvensutredes innenfor det definerte planområdet. Under ser dere et oversiktskart som viser området det varsles oppstart for. Det er mulig å navigere i kartet.

Oversiktskart som viser området det varsles oppstart for.

Ofte stilte spørsmål

Nyheter