Planarbeid

Nye Veier har startet på arbeidet med reguleringsplaner for strekningen Øyer - Frya i Øyer og Ringebu kommuner, samt revisjon av reguleringsplanene for strekningen Sjoa - Otta i Sel kommune. Planarbeidet blir gjennomført i nært samarbeid med kommunene.

Formell varsling om planoppstart, i tråd med reglene i plan- og bygningsloven, er planlagt gjennomført vinteren 2021. Det vil da bli orientert om videre prosess og åpnet for å gi innspill til planarbeidet. Berørte grunneiere, organisasjoner og myndigheter blir tilskrevet. Samtidig blir planleggingen allment kunngjort med annonsering.

Områdene er kartlagt tidligere, men det er et stort behov for supplerende kartlegging. Dette gjelder spesielt av grunnforhold. Berørte grunneiere blir kontaktet direkte om dette. Det vil også bli gjennomført innledende befaringer. Ved befaring har vi på gule vester. Ved befaring på privat eiendom vil vi så langt mulig ta kontakt med grunneier. Sommersesongen 2021 vil det bli større befaringsaktivitet. I tiden framover vil det bli gjennomført gårdsregisteringer.

Foreløpige kommentarer til planleggingen kan legges inn som merknad i medvirkningsportalen

For nærmere opplysninger, kontakt Nye Veier v/Bjørn Åmdal,
tlf +47 950 33 506, e-post bjorn.amdal@nyeveier.no