Informasjonsmøte og åpent kontor i Sel rådhus 11. mars. Alternative traseer for E6 mellom Sjoa og Ny-Sandbu

Nye Veier har utviklet og vurdert alternative traseer for ny E6 mellom Sjoa og Ny-Sandbu som i størst mulig grad unngår eller begrenser berøring av den prioriterte arten elfenbenslav og samtidig søker å tilfredsstille prosjektet sine mål. I tillegg er det gjort noen innledende vurderinger av alternative kryssløsninger for E6 på Sjoa.

Sel kommune og Nye Veier inviterer til informasjonsmøte og åpent kontor i Sel rådhus. 

Informasjonsmøte: 11. mars kl. 17.00-18.00

Åpent kontor for spørsmål og innspill: 11. mars kl. 18.00-19.30

Les mer her. 

 

Generelt om møter og medvirkning

Under arbeidet med å komme fram til en reguleringsplan er det to formelle høringsrunder, der alle som ønsker det kan komme med innspill til planen.

Første runde med innspill og medvirkning i dette prosjektet ble gjennomført i høsten 2021, i forbindelse med oppstart av planarbeidet og høring av planprogrammene.

Den andre formelle runden med mulighet for innspill vil bli gjennomført når planforslaget er utarbeidet, og lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Dette vil bli annonsert i lokalaviser og på nett.

Som en del av medvirkningen i planarbeidet har Nye Veier dialog med lokalbefolkningen, næringslivet, interesseforeninger, kommunale og regionale myndigheter samt politikere. Det er et overordnet mål for Nye Veier at forslaget til reguleringsplan kan balansere de forskjellige interessene på en god måte.