Om prosjektet

Nye Veier har fått ansvaret for utvikling av E6 til motorvei på strekningen Øyer-Otta. Utbyggingen av E6 skal sikre en effektiv, robust og trafikksikker transportåre som bidrar til positiv utvikling. Ny E6 skal fremme attraktivitet i kommunene gjennom en enklere reisehverdag som tilrettelegger for et felles bo- og arbeidsmarked.

 

Mål for planarbeidet

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050 er det overordnede og langsiktige målet for transportsektoren i Norge. I Nasjonal transportplan er det utviklet fem likestilte mål som gir retningen for ressursbruken i planperioden, som illustrert i figuren nedenfor.

 

Et bærekraftig utbyggingsprosjekt 

Målene i Nasjonal transportplan legger føringer for plan- og utbyggingsprosjektene i Nye Veier sin prosjektportefølje. Vi skal arbeide for å oppnå lavere klimagassutslipp og redusert klimafotavtrykk. Et viktig område i vår klima- og miljøstrategi er mål og tiltak for å øke bærekraften i prosjektene. Et viktig tiltak for å redusere utslippene er å gjenbruke mest mulig av den eksisterende veien.

På strekningen Øyer – Otta skal Nye Veier ta vare på det som er bra og forsterke veien der det er nødvendig. Målet er å gjenbruke mest mulig av eksisterende E6 enten som del av ny E6 eller som lokalvei. Nye Veier følger de nasjonale målene og retningslinjene om å begrense tap av landbruksarealer. Dette gjelder både eksisterende matjord og dyrkbare arealer.

Forutsetninger for planen

Planarbeidet skjer i regelmessig dialog med kommunale og regionale myndigheter. De folkevalgte i kommunene har gjennom planprogram fastsatt krav til Nye Veiers arbeid med reguleringsplanen.  

Planprogrammet beskriver hva som er formålet med tiltaket, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Utkast til planprogram ble lagt fram høsten 2021, i forbindelse med at det ble offentlig varslet at planarbeidene skulle starte. Planprogrammet for E6 Øyer-Frya ble revidert etter høringen vinteren 2022, og fastsatt gjennom politiske vedtak i Øyer kommune 31.03.2022 og i Ringebu kommune 24.05.2022. Planprogrammet for E6 Sjoa-Solhjem ble fastsatt gjennom politisk vedtak i Sel kommune 21.03.2022.

Planområdet

Strekningen er delt i to. Den søndre delstrekningen starter ved Rustberg litt sør for Øyertunnelen i Øyer kommune og går nordover til Fryasletta i Sør-Fron kommune. Denne strekningen er på ca. 40 km.

I nord strekker den 9 km lange strekningen seg fra grensen med Nord-Fron kommune i sør og avsluttes nord for Solhjem, der det tilrettelegges for et nytt kryss mellom ny og eksisterende E6. Kryssområdet E6 x rv.15, som ligger ved innkjøringen til Otta, 3 km nord for Solhjem, inngår også i planområdet.

Plangrensen viser en ytre grense for områder som kan inkluderes i framtidige reguleringsplaner. Planområdet er større enn det som vil bli fysisk berørt av veitiltaket. Det er fordi en må ha nok arealer til at vi kan vurdere alternative løsninger og arealer som trengs for av- og påkjøringer, gang- og sykkelvei eller stoppesteder for kollektivtransport. Noe av arealet i planområdet vil også bli midlertidig brukt til rigg- og anleggsområder. I løpet av prosessen kan det vise seg at ikke hele det området som nå er varslet, er aktuelt å ta med i reguleringsplan.

Kronologisk oversikt over planprosessen

 

2023

I 2023 jobbes det videre med planer for strekningene Elstad – Frya og Sjoa – Bredevangen. Det er imidlertid behov for ytterligere avklaringer før arbeidet med reguleringsplanene kan starte opp.

I Ringebu ble det gjennomført grunnundersøkelser på ettervinteren for å se på muligheten for alternative plasseringer av tunnel sør for sentrum. I Sel jobbes det med forbedring av prosjektet for å redusere inngrep i leveområdene for den prioriterte arten elfenbenslav.

Det er for tidlig å si noe om når utbyggingen på strekningene starter opp.

2022

Planprogrammene ble fastsatt gjennom politiske vedtak i Øyer, Ringebu og Sel kommune vinteren og våren 2022.

I Sel kommune ble det i igangsatt en prosess med økologisk kompensasjon. ettersom traseen fra gjeldende reguleringsplan (som i sin tid ble utarbeidet av Statens vegvesen) berører en rekke lokaliteter for den prioriterte arten elfenbenslav. Sammen med Statsforvalteren i Innlandet ble det innledet dialog med grunneiere om frivillig vern av skog.

Nye Veier signaliserte at det ville bli vurdert større grad av gjenbruk av eksisterende veisystem i august 2021. Nye Veier besluttet videre i mai 2022 å gjøre en ny vurdering av prosjektmandatet for E6 Øyer – Otta. Bakgrunnen for vurderingen var blant annet at prosjektet ikke hadde god nok samfunnsmessig lønnsomhet. . Arbeidet med planlegging og prosjektering ut fra opprinnelige forutsetninger ble stanset. Med bakgrunn i en problemanalyse av strekningen og optimalisering av prosjektet jobber Nye Veier i første omgang videre med planer for strekningene Elstad – Frya - Hundorptunnelen og Sjoa – Bredevangen.

2021

Vinteren 2021 la Nye Veier fram rapporten «E6 Øyer – Otta. Vurdering av alternative løsninger ved Ringebu», en overordnet vurdering av alternative linjer for E6 mellom Elstad og Frya/Hundorp, forbi Ringebu. Vurderinger av de enkelte alternativene/korridorene ble videreført i høringen av planprogrammet.

Høsten 2021 varslet Nye Veier oppstart av planarbeidet samtidig som planprogrammene ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring.

Det ble arrangert informasjonsmøter og åpent kontor, og orientert i politiske fora i alle de berørte kommunene.

2020

Høsten 2020 startet arbeidet med å utarbeide planprogram, som et første trinn i arbeidet med reguleringsplaner. Siden da har Nye Veier kartlagt og registrert natur- og miljøverdier, og hatt kontakt med en rekke grunneiere og lokale interessenter.

 

 Gjeldende planer

Arbeidet med reguleringsplanen vi nå jobber med, baserer seg på både på kommunedelplanene og tidligere vedtatte reguleringsplaner. Kommunedelplanene gir på et overordnet nivå føringer for arealbruken i kommunen.

 

Plandokumenter Øyer

Forprosjekt Øyer – Elstad

Fastsatt planprogram

 

Plandokumenter Ringebu

Forprosjekt Øyer – Elstad

Forprosjekt Elstad – Frya

Fastsatt planprogram

 

Plandokumenter Sel kommune

Fastsatt planprogram

 

Kontakt oss

Om prosjektet: e-post Jarle Kristian Tangen, prosjektutviklingssjef, tlf 924 57 020

Om grunnerverv: e-post Frode Pettersen, tlf 977 70 465