Lågendeltaen naturreservat

I planen for E6 Roterud - Storhove vil ny E6 krysse naturreservatet Lågendeltaet rett nord for Lillehammer med bro. I planleggingsarbeidet med strekningen har det vært et viktig mål å gjøre arbeidet i naturreservatet så skånsomt som mulig.

Nye E6 er planlagt å passere i bru over Lågendeltaet naturreservat ved Hovemoen. Området har nasjonal verneverdi. Nye Veier skal løse miljøforpliktelsene gjennom dette sårbare området på en god måte. Veien og brua som planlegges bygd over Lågen krever betydelige inngrep. Gjennom planprosessen har Nye Veier søkt å finne løsninger som minimerer totalinngrepet og ivaretar miljøet på best mulig måte. Nye Veier har blant annet redusert arealinngrepet i planforslaget sammenlignet med vedtatt løsning i kommunedelplanen.

Det finnes ingen traseer for E6 forbi Lillehammer som ikke er i konflikt med Lågendeltaet naturreservat og alle traseer ville krevd dispensasjon fra verneforskriften. Gjennom nøye kartlegging av reservatet har det blitt dokumentert at de mest sårbare områdene for dyrelivet er ved dagens E6-bru. Etter bygging vil majoriteten av trafikken gå i tunnel forbi Lågendeltaet naturreservat og flyttes bort fra de mer sårbare områdene. Trafikken vil krysse reservatet lenger nord, der konfliktpotensialet er mindre. På den måten spares både dyrelivet og befolkning for mye av ulempene ved trafikken.

I anleggsperioden skal det sårbare dyrelivet forstyrres minst mulig. Uønskede arter skal ikke spres og vannmiljøet skal beskyttes. Det skal ikke være særlig støyende anleggsvirksomhet i den viktige hekke- og rasteperioden på våren. Det vil være miljøkompetanse involvert i arbeidet hele veien.

Gjennom tidlig involvering av entreprenør har vi kommet frem til gode løsninger. Vi sparer området både for store mengder CO2-utslipp og gjør arbeidet i naturreservatet mye mer skånsomt. Selve brua vil produseres på land, og skyves ut over elva. Dette betyr at det aller meste av produksjonen vil foregå utenfor reservatet. Det reduserer risikoen for støy, uhell og andre forstyrrelser betraktelig.

Nye Veier mottok dispensasjon for bygging av motorvei i Lågendeltaet fra Statsforvalteren 25. april 2022. Reguleringsplanen ble endelig vedtatt i Lillehammer kommunestyre 24. november 2022.

Bilder