Fakta om E6 Roterud - Storhove

Nye Veier bygger ny E6 fra Roterud i Gjøvik kommune til Storhove i Lillehammer kommune. Den 23 km lange strekningen blir bygget som firefelts motorvei med 110 km/t. E6 Roterud - Storhove er et underprosjekt på strekningen E6 Moelv - Øyer.

Den 23 kilometer lange strekningen inkluderer ca. 4 kilometer tunnel forbi Lillehammer på vestsiden av Lågen. Den vi strekke seg fra Øyresvika ved Vingnes til Trosset ved Lågendeltaen. I tillegg planlegges det ny bro over Lågen ved Hovemoen.

Roterud - Storhove har planlagt byggestart høsten 2022.

Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet samt tilgrensende regioner. Veiprosjektet knytter sammen kommunene i Mjøsområdet, samt omliggende områder, med en samlet befolkning på over 200 000 innbyggere.

Prosjektet er også svært viktig i arbeidet med å knytte regioner tettere sammen. Den nye veien har stor betydning for både person- og godstransport for Osloområdet, Trøndelag og ikke minst på Nordvestlandet. Motorveien er også viktig med tanke på at Innlandet har Norges største hytteområde og stor helge- og ferieutfart både sommer og vinter.

I dag passerer det 10000 – 17000 kjøretøy pr. døgn på strekningen Moelv - Øyer, alt ettersom hvor på strekningen vi måler. Det er beregnet at omtrent 12000 kjøretøy pr. døgn vil passere ny bro ved Lågen i 2045.

Nye Veier bygger lange strekninger og planlegger helhetlig. Slik klarer Nye Veier å bedre ressursutnyttelsen, redusere klimagassutslippene og redusere kostnadene.

Fremtidens infrastruktur
Nye Veier følger kravet i Nasjonal transportplan om å redusere utslippene fra bygging av veier med 40 prosent innen 2030. Dette har vi klart på E6 strekningen fra Kolomoen til Moelv ved at vi lot entreprenørene konkurrere på reduksjon av klimagassutslipp.

Et viktig tiltak for å redusere utslippene er å gjenbruke mest mulig av den eksisterende veien. På strekningen Roterud - Storhovde skal Nye Veier ta vare på det som er bra og forsterke veien der det er nødvendig. Målet er å gjenbruke store deler av eksisterende E6. Nye Veier følger de nasjonale målene og retningslinjene om å begrense tap av landbruksarealer. Dette gjelder både eksisterende matjord og dyrkbare arealer.

At entreprenørene konkurrerer på reduksjon av utslipp fører til at de gjør bevisste materialvalg og at de for eksempel reduserer unødig omfang av betong og stål. Entreprenørene sørger også for å minimere flytting av masse og i størst mulig grad erstatte vegetasjon som går tapt under byggingen. Med fremtidige transportløsninger bestående av nullutslippsteknologi, som for eksempel biler, busser og lastebiler som driftes med elektrisitet eller hydrogen, blir den nye motorveien i Innlandet en viktig del av fremtidens moderne infrastruktur. 

Lågendeltaet naturreservat
Nye E6 er planlagt å passere i bru over Lågendeltaet naturreservat ved Lillehammer. Området har nasjonal verneverdi. Nye Veier skal løse miljøforpliktelsene gjennom dette sårbare området på en god måte. Veien og brua som planlegges bygd over Lågen krever betydelige inngrep, og gjennom planprosessen har Nye Veier søkt å finne løsninger som minimerer totalinngrepet og som ivaretar miljøet på best mulig måte. Nye Veier har blant annet redusert arealinngrepet i planforslaget sammenlignet med vedtatt løsning i kommunedelplanen. 

I anleggsperioden skal det sårbare dyrelivet forstyrres minst mulig. Uønskede arter skal ikke spres og vannmiljøet skal beskyttes. Det skal ikke være særlig støyende anleggsvirksomhet i den viktige hekke- og rasteperioden på våren. Nye Veier har en egen miljørådgiver som deltar både i planleggingsfasen og under selve utbyggingen.

Statsforvalteren ga dispensasjon til bygging av motorvei gjennom Lågendeltaen 25. april 2022.