Ny E6 og Lågen

Ny E6 gjennom Innlandet må krysse Lågen for en naturlig plassering av veien gjennom Innlandet og Gudbrandsdalen. I arbeidet med planene er mange alternativer for plassering av bru over Lågen vurdert. Den løsningen som er vedtatt er den beste løsningen som tar vare på alle hensyn i planleggingen. Brua over Lågen er plassert lenger nord for dagens bru. Plasseringen flytter mye trafikk bort fra Lågens utløp til Mjøsa. En tunnel for ny E6 på vestsiden av Lågen reduserer belastningen for hele området og naturverdiene langs Mjøsa og Lågen.

Lågendeltaet naturreservat ved Lillehammer har nasjonal verneverdi. Veien og brua som planlegges bygd over Lågen krever betydelige inngrep.

Planleggingen av ny E6 forbi Lillehammer har gått over mange år. Først gjennom arbeidet med en kommunedelplan i regi av Statens vegvesen. Arbeidet med en reguleringsplan startet i 2019 i regi av Nye Veier. Det ble gjennomført konsekvensutredninger i begge stegene av planleggingen. Området er grundig kartlagt gjennom arbeidet med planleggingen. I dette arbeidet har både Statens vegvesen og Nye Veier brukt eksterne fagressurser til å vurdere konsekvenser av flere alternativer.

Regjeringen åpnet i desember 2022 for å bygge ny E6 som i den vedtatte reguleringsplanen under forutsetning av at det blir gjennomført ytterligere miljøforbedrende tiltak utover de som følger av Statsforvalterens vedtak.

Regjeringen startet arbeidet med å utarbeide forslag om å endre det geografiske virkeområdet for forskrift om fredning av Lågendeltaet naturreservat slik at ny E6 kan føres frem i tråd med vedtatt reguleringsplan for strekningen E6 Roterud til Storhove. Regjeringen ba Nye Veier om å utrede forslag til miljøforbedrende tiltak utover de som følger av Statsforvalteren i Innlandets vedtak fra april 2022. 

Statsforvalteren i Innlandet fattet i april 2022 et vedtak, som gir Nye Veier tillatelse til å bygge ny E6 gjennom Lågendelta naturreservat. Statsforvalterens vurdering var at det ikke finnes alternative traseer som er bedre utenfor eller i naturreservatet, og at tiltaket er av vesentlig samfunnsinteresse. Statsforvalterens oppfatning var at både samfunnsinteressene knyttet til etablering av ny vei, og verneinteressene knyttet til naturreservatet kunne ivaretas gjennom avbøtende tiltak og kompensasjon. Tillatelsen ble gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første ledd, tredje alternativ.

Lillehammer kommune vedtok reguleringsplanen gjennom kommunen 24. november, 2022.

Stortingsmelding nr 25 - På rett vei om reformer i veisektoren ga Nye Veier oppdraget fra Regjeringen og Stortinget om å planlegge, bygge og drifte blant annet ny E6 fra Moelv til Øyer. Pluss ny E6 fra Kolomoen til Moelv.