Hva er prosjektet?

Ny E6 mellom Storhove og Øyer er en av tre deler i den større utbyggingen av ny E6 gjennnom Innlandet. Den nye E6 skal bidra til økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i regionen. Den 14. august 2023 signerte Nye Veier kontrakt med AF Gruppen på byggingen av ny E6 fra Lillehammer til Øyer. Strekningen er ti kilometer lang med en kontraktsverdi på 1,8 milliarder kroner eksklusive opsjoner og mva. Byggingen av veien som knytter Innlandet og Norge sammen er nå i gang, og det er forventet at veien skal stå ferdig innen utgangen av 2026.

Hensikten med ny E6 gjennom Innlandet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet og regionene omkring. Veien knytter sammen kommunene i Mjøsområdet, med en samlet befolkning på over 200 000 innbyggere.

Ny E6 er av stor samfunnsmessig nytte når veien knytter landet tettere sammen. Den nye veien har stor betydning for både person- og godstransport for Oslo-området, Trøndelag og ikke minst på Nordvestlandet. Veien er også viktig med tanke på at Innlandet har Norges største hytteområde og stor helge- og ferieutfart både sommer og vinter.

Det passerer i dag mellom 10 000 og 17 000 kjøretøy pr. døgn på strekningen, alt ettersom hvor på strekningen vi måler. Utbyggingen av E6 gjennom Innlandet er en naturlig videreføring av veistandarden som er mellom Oslo og Moelv.

Moelv - Øyer

Veistrekningen fra Moelv i sør til Øyer i nord blir 43 kilometer og skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t frem til Ensby i Øyer kommune. Ny E6 skal gå gjennom kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer. Det planlegges ny bru over Mjøsa. Fra Biri til Øyresvika sør for Lillehammer legges det opp til at den nye veien skal følge dagens trase. Forbi Lillehammer planlegges det tunnel på vestsiden av Lågen. Det planlegges ny bru over Lågen nord for dagens bru ved Lillehammer. Nord for krysset ved Storhove bygges det tunnel forbi Fåberg og vei langs dagen E6 inn i Øyer kommune.

Bygger ny E6 i Innlandet

Slik gjør vi våre prosjektanskaffelser

Reguleringsplanen

Planen for bygging av ny E6 er gjort gjennom to vedtak:

Alle plandokumentene knyttet til reguleringsplanen

Klima- og miljøtiltak

Det gjøres flere valg rundt klima og miljø for å redusere konsekvensene av bygging av ny vei. Prosjektet baseres på høy grad av gjenbruk av dagens E6. Dette inkluderer gjenbruk av eksisterende kryss ved Ensby  i Øyer og bru på Midtskog i Øyer. Veiprosjektet bidrar også til ca. 40 dekar med nydyrket areal. Pluss cirka 4,5 kilometer med tofelts vei i dagen fjernes og tilbakeføres til opprinnelig natur. Tunnelen vil også bidra til at tettstedet Fåberg blir kvitt støyen fra veien.

I oppdraget til AF Gruppen og Norconsult inngår også bygging av 4,5 kilometer med ny gang- og sykkelvei, etablering av viltgjerde som dekker både E6 og jernbanen, ny kommunal vannledning gjennom tunnelen for styrke vannforsyningen i området og ras- og skredsikringstiltak i det bratte terrenget på østsiden av E6.

Nabo

Naboer og andre som blir direkte berørt av anleggsarbeidet kan ta kontakt med vår totalentreprenør AF Gruppen. De følger opp de som berøres direkte av prosjektet.

Vi vil anbefale å følge med på nabovarsling.no for informasjon om planlagte sprengninger i forbindelse med veibyggingen. 

Nabovarsling.no

Leverandør

Vi har inngått kontrakt med totalentreprenøren AF Gruppen. Nye Veier gjør svært få direkte anskaffelser for dette prosjektet. Hvis du ønsker å tilby tjenester eller produkter til prosjektet, så ta direkte kontakt med AF Gruppen.

Trafikant

Dersom du ønsker å gi en tilbakemelding på anleggsarbeidet på Storhove - Øyer kan du ta kontakt med vår totalentreprenør AF Gruppen.

Kontakter:

Kristian Nilsplass, Prosjektleder i AF Gruppen

E-post: kristian.nilsplass@afgruppen.no