E6 Olderdalen – Langslett

E6 mellom Olderdalen og Langslett omfatter utbedring og bygging fra Olderdalen i Kåfjord kommune til Langslett i Nordreisa kommune. Dagens vei har gjennomgående dårlig standard, herunder smal bredde, dårlig kurvatur og flere flaskehalser. I tillegg er den ulykkesbelastet. Nye Veier vurderer mulige tiltak å være breddeutvidelse, kurveutbedringer og forsterkninger av bæreevne. Det foreligger ikke vedtatt reguleringsplan for strekningen. Det er imidlertid gitt fritak for konseptvalgutredning (KVU).

Kontaktinfo
1100
ANTALL BILER I DØGNET (ÅDT)
43
km