E6 Ulsberg–Melhus sentrum

Nye Veier har vedtatt å bygge ut E6 Kvål–Melhus sentrum (7 km). Tilbudsprosessen er i gang, og entprenør/rådgiver blir valgt i desember 2018. Her benyttes for første gang i norsk anleggsbransje total samhandling i alle prosjektfaser – integrert prosjektleveranse (IPL). Byggestart: høsten 2019. Byggeslutt: 2020/2021. E6-utbyggingen mellom Ulsberg og Kvål befinner seg i planprosessen, og omfattende arbeid pågår for å øke samfunnsnytten og redusere kostnadene. Så langt er de samlede innsparingene beregnet til ca. 20 prosent, sammenliknet med Statens vegvesens anslag (2016). Med firefelts vei og 110 km/t blir reisetida mellom Ulsberg og Melhus S 20 min. kortere enn i dag. Hele strekningen er planlagt ferdigbygd i 2027 og deles i fire kontrakter: 1. Kvål–Melhus S (se over) 2. Ulsberg–Vindåsliene 3. Korporalsbrua–Gyllan 4. Gyllan–Kvål. Utbyggingssjef: Lars Bjørgård – 913 39 511 – lars.bjorgaard@nyeveier.no – Prosjektleder (Kvål–Melhus S): Petter Klungsøyr Angelsen – 980 21 256 – petter.angelsen@nyeveier.no

14. september 2018 Fakta om E6 Ulsberg–Melhus S

Ny E6 fra Ulsberg til Melhus sentrum bygges for det meste som firefelts motorvei dimensjonert for 110 km/t. Utbyggingen omfatter kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus – og Nye Veier samarbeider tett med alle. Bildet under viser (f.v.): Lars Bjørgård (utbyggingssjef i Nye Veier), Trond Jære (spesialrådgiver i Rennebu), Gunnar Krogstad (ordfører i Melhus) og Sivert Moen (ordfører i Midtre Gauldal).

19. oktober 2017 Dokumenter E6 sør

Videoer

Videoen "Nye Veier E6 sør" viser betydningen av utbyggingenen. Kvål–Melhus S-videoen visualiserer prosjekteet, basert på på siste reguleringsplan. De øvrige animasjonene (Gyllan–Røskaft og Røskaft–Skjerdingstad) er produsert før Nye Veier overtok utbyggingsansvaret fra Statens vegvesen, men her blir traséen i hovedsak som på videoene. For strekningen mellom Ulsberg og Gyllan er planendringene så omfattende at det nye videoer vil bli produsert.

Utbyggingen omfatter

64

km ny E6

8

tunneller

7

bruer

7

toplanskryss