Fakta om E6 Åsen - Steinkjer

E6 gjennom Innherred binder sammen bo- og arbeidsmarkedene mellom kommunene og inn mot trondheimsregionen. Det er relativt høy andel lokaltrafikk på strekningen, men med betydelig innslag av nærings- og godstrafikk. Dette er en trend som ventes å øke med videre vekst i havbruksnæringene i regionen.

Den sentrale utfordringen på strekningen er å øke trafikksikkerheten, for eksempel ved hjelp av fysisk midtdeler der dette mangler i dag. I tillegg er det mulig å skape stor nytte for trafikanter og gods ved å redusere reisetiden og øke kapasiteten på strekningen. For å løse disse utfordringene har Nye Veier vurder og analysert tre ulike utbyggingskonsept:

  1. Fire felt og 110 km/t. Dette er tilsvarende løsning fra vedtatte kommunedelplaner.
  2. Fire felt og 100 km/t. Dagens vei gjenbrukes på delstrekninger.
  3. Nedskalert konsept hvor dagens strekninger som har midtdeler og fartsgrense på 90 km/t beholdes slik de er. Øvrige strekninger bygges ut til standard tilsvarende konsept 2.