Varsel om oppstart av planarbeid – endring av reguleringsplan for E6 Skogheim – Fossum, Midtre Gauldal kommune

På vegne av Nye Veier skal Joint Venture Skanska Syltern (JV) bygge ny E6 Berkåk - Vindåsliene. Strekningen fra Skogheim til Fossum er omfattet av en egen reguleringsplan (planID 2020 001), vedtatt i 2022. I forbindelse med endring av reguleringsplanen inviteres det nå til innspillsprosess. Innspillsfristen er satt til 13. mars 2024.

 

 • Her finner du informasjon om hvordan du gir innspill
 • Det inviteres til folkemøte om Omregulering E6 Skogheim - Fossum onsdag 6. mars kl. 18.30 – 20.30 i Kultursalen på Kulturhuset i Støren. Velkommen!

 

Bakgrunn for endring av vedtatt plan for E6 Skogheim - Fossum

Ny og oppdatert veinormal (N100) gir mulighet for en smidigere løsning enn det som lå til grunn for gjeldende reguleringsplan for E6 Skogheim - Fossum. Det planlegges derfor nytt veganlegg med noe endret totalbredde og horisontalkurvatur enn i gjeldende reguleringsplan. Dimensjoneringsgrunnlaget er fortsatt 4 felt og 90 km/t. Endringene vil gi betydelige besparelser, særlig med tanke på areal-, miljø og klimabelastninger. På grunn av forslag til nye løsninger må det gjennomføres en omregulering av gjeldende reguleringsplan for Skogheim – Fossum.

Omreguleringen vil kun berøre forhold/endringer som listet opp under:

 • Kubastu viltovergang – flytting av viltovergang
  I ny løsning blir plassering av viltovergang ca. 500 meter lengre nord enn hva som er foreslått i gjeldende plan. Dette fører også til noe omlegging av lokalveg. Viltgjerde er vist mellom elva og jernbanen.

  Ny plassering foreslås i et område med større avstand til jernbanen og i et mindre sidebratt terreng. Overgangens lengde øker fordi lokalvegen også føres over viltovergangen. E6 senkes gjennom området.


Figur 1: Endret plassering av viltovergang (regulert er krysset ut med rødt)

 • Hestvollbrua – Bjørset – kulvert i stedet for bruløsning
  I ny løsning foreslås det å senke E6 i terrenget for å bedre massebalanse og terrenginngrep. På denne måten blir kryssingen mer aktuell i form av kulvert og løsning for bekk, samt mulig småviltkryssing i kulvertløsningen, til erstatning for regulert bru over lokalveg- og bekkekryssing på Bjørset.

 • Omlegging av E6 ved Hestvollan
  I ny løsning foreslås E6 med en annen horisontalkurvatur og parallelført lokalveg i dagen, i stedet for i tunnel.

  Endringen vil i hovedsak ligge innenfor samferdselsformål. Unntaket er at det går noe av LNFarealet nord for regulert E6 som må brukes til vegformål, mens langt mer areal avsatt til vegformål, sør for ny veglinje, ikke blir berørt av vegformål.


Figur 2: Optimalisert løsning (blått) lagt på gjeldende reguleringsplan

 • Mindre støttemur mot Ila
  I ny løsning foreslås kortere støttemur sammenlignet med forslaget i vedtatt plan, noe som gir mindre inngrep i Ila. Dette er mulig fordi reviderte krav til geometrien gir rom for annen kurvatur, slik at anlegget kan presses noe mer inn i skjæring.
 • Området ved Fossem bru
  Vedtatt reguleringsplan legger opp til at lokalveg går på store fyllinger gjennom området. I foreslått ny løsning vil fylkesvegen senkes og føres over Fossems bru, med nytt dekke og nye brukar. Det blir ingen nye konstruksjoner/pilarer i elva. Senking av vegbane og mindre fyllinger er positivt for opplevelsesverdier, landskap og klima. Det legges opp til at lokalvegen reguleres med bredde 7,5 meter.

  Avkjøringen mot Vognillgrenda flyttes noe nærmere dagens avkjøring, enn det som ligger i regulert løsning.

 

Endring av plandokumenter med tilhørende fagrapporter og vedlegg

Som følge av nye foreslåtte løsninger vil alle gjeldende plandokumenter med tilhørende fagrapporter,
gjennomgås på nytt og vurderes opp mot de endringer som foreslås.

 

Planavgrensing og videre prosess


Figur 3 Varslet planområde for omregulering E6 Skogheim - Fossum

Alle foreslått endringer vil ligge innenfor område for gjeldende reguleringsplan. Reguleringsendringen dekker hele dette området, selv om mye ikke endres i ny plan. Planarbeidet berører eiendommene (gnr./bnr.) 130/1, 82/1, 82/2, mfl.

Det synes ikke å være behov for vesentlige endringer av reguleringsbestemmelsene.

Det er vurdert at endringene ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Tiltakshaver er Nye Veier. Rambøll/Henning Larsen bistår i reguleringsprosessen.

Varsel om oppstart kan også sees på hjemmesiden til Nye Veier (E6 Skogheim - Fossum | Nye Veier AS), samt at planoppstart varsels i Trøndebladet og Gauldalsposten.

 

Gi dine innspill her

Innspill til planarbeidet sendes Rambøll/Henning Larsen, Pb. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller eirik.lind@henninglarsen.com innen 13.03.2024

Det varsles med dette at endringene kan bli behandlet etter forenklet prosess jmf pbl § 12-14, andre ledd. Evt. behandling etter forenklet prosess innebærer at varsel om oppstart blir eneste mulighet for å fremme merknader.

Det inviteres til folkemøte den 06.03.2024 kl. 18.30 – 20.30 i Kultursalen på Kulturhuset i Støren. Velkommen!

 

Vedlegg