E6 Gyllan – Kvål

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål i Melhus kommune. Veistrekningen er ca. 17 km lang og er planlagt som firefelts motorvei med fartsgrense 110 og 100 km/t. Det ble varslet oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning i 2021. Det er forventet at reguleringsplanen blir vedtatt i første kvartal 2024. Formannskapet har i møte 06.02.24, sak 10/2024, vedtatt å legge forslag til Detaljreguleringsplan for E6 Gyllan – Kvål, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. Høringsfrist: 02.04.24

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
4
felt
2023
Planarbeid fullføres