Fakta om prosjektet

E6 Gyllan - Kvål inngår i Nye Veiers portefølje, og er en del av Statens store samferdselsløft i Trøndelag. Det skal være en enhetlig standard på hele strekningen, fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. 

Ny E6 fra Gyllan til Kvål er ca. 17 km og ligger i sin helhet i Melhus kommune. Det foreligger godkjente reguleringsplaner fra 2016 utarbeidet av Statens vegvesen. Nye Veier ønsker å heve standarden ytterligere i henhold til nye vegnormaler og optimalisere løsninger, slik at samfunnet får mer trafikksikker vei for pengene.

Dagens E6 på denne strekningen har en blanding av fjern- og lokaltrafikk, en rekke kryss og avkjørsler, og den er sterkt ulykkesbelastet. Nye Veier legger opp til planskilt kryss på Hovin med av- og påkjøringsramper og nordvendte ramper på Kvål. Vi forutsetter firefelts motorvei med midtdeler og fartsgrense 110 km/t. Ny E6 vil separere lokaltrafikken og fjerntrafikken ved at gammel E6 blir omklassifisert til fylkesveg. Dette vil gi vesentlig mindre trafikk i sentrum av Lundamo, Ler og Kvål, og vil bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper.

Planlagt byggestart er 2024, og planlagt veiåpning er 2028.

I mars 2021 lanserte Nye Veier et nytt traséforslag i Hovin-området. Det kan du lese mer om her.

Her kan du lese mer om de ulike traséene Nye Veier skal utrede for Gyllan-Kvål. 7. april 2022 la Nye Veier konsekvensutredningen (KU) ut på høring med høringsfrist 29.05.22. 11. mai ble det arrangert et folkemøte om KU og Nye Veiers traséanbefaling. Du kan se opptak av møtet her