Medvirkning

Plan- og bygningsloven ligger til grunn for medvirkning i planprosesser for befolkningen, kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre aktører. Plan- og bygningsloven §§ 12-8 – 12-15 gir berørte og interesserte parter anledning til å ta del i prosessen på likeverdige vilkår. Formålet med medvirkning er å bidra til gode løsninger, legge til rette for at berørte og interesserte aktører kan komme til orde, fremme engasjement og være en arena for deltakelse og fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag.

Nye Veier har utarbeidet detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6 Gyllan - Kvål iht. plan- og bygningsloven §§4-2 og 12-3. Den 18. april vedtok Melhus kommune å sende reguleringsplanforslaget på høring og legge det ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven §12-10.

Dette har foregått i perioden fra 21. april til 2. juni 2023. I høringsperioden er det gjennomført et informasjonsmøte.

Det er også gjennomført åpen kontordag der grunneiere og andre interessenter har hatt mulighet til å gi informasjon og stille spørsmål om sine eiendommer eller særskilte interesser.

Planforslaget ligger tilgjengelig på Melhus kommune sin nettside.

 
Se video av strekningen her:

 

Medvirkningsportal

Scann QR-koden for å gå rett inn i Medvirkningsportalen med mobilen:  

Scann med mobilen og gå rett inn i medvirkningsportalen

 

Dokumentasjon

Alle merknader vil oppsummeres, vurderes og behandles i et merknadsdokument. Dette dokumentet  legges ved planforslaget ved politisk behandling. Tidligere innsendte innspill til planarbeidet for E6 Gyllan - Kvål er oppsummert og lagt frem for politikerne i foregående høringer.