Om E6 Gyllan - Kvål

Ny E6 fra Gyllan til Kvål er ca. 17 km og ligger i sin helhet i Melhus kommune. Det foreligger godkjente reguleringsplaner fra 2016 utarbeidet av Statens vegvesen. Nye Veier ønsker å heve standarden ytterligere i henhold til nye veinormaler og optimalisere løsninger, slik at samfunnet får mer trafikksikker vei for pengene. Det utarbeides derfor ny detaljreguleringsplan for strekningen.

Dagens vei

Dagens E6 på denne strekningen har en blanding av fjern- og lokaltrafikk, en rekke kryss og avkjørsler, og den er sterkt ulykkesbelastet. Nye Veier legger opp til planskilt kryss på Hovin med av- og påkjøringsramper og nordvendte ramper på Kvål. Ny E6 vil separere lokaltrafikken og fjerntrafikken ved at dagens E6 blir omklassifisert til lokalvei. Dette vil gi vesentlig mindre trafikk gjennom Lundamo og Ler, og vil bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper.


Mål for prosjektet

Formålet med planarbeidet er å skaffe et formelt grunnlag for erverv av grunn og bygging av ny E6 som en firefelts motorvei. 

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050 er det overordnede og langsiktige målet for transportsektoren i Norge. I Nasjonal Transportplan er det utviklet fem likestilte mål som gir retningen for ressursbruken i planperioden som illustrert i figuren nedenfor.

 

 

I Nye Veier sin konkretisering av mål, vektlegges følgende for utvikling av E6 Gyllan – Kvål:

  • Høy samfunnsøkonomisk nytte.
  • Begrense konsekvensene for jordbruk.
  • Begrense inngrep i Gaula.
  • Best mulig veiteknisk løsning.
  • Minimere klimagassutslipp og ytterligere påvirkning på ytre miljø.

 

Organisering

Planarbeidet er ledet av Nye Veier som tiltakshaver, og Norconsult har vært rådgiver og utarbeidet plandokumenter og tilhørende rapporter.

Planarbeidet har skjedd i tett og god dialog med både administrasjon og politikere i Melhus kommune som planmyndighet. Det har vært flere politiske orienteringer og behandlinger underveis i planarbeidet for å forankre det lokalt.

Det ble etablert en ekstern samarbeidsgruppe før oppstart av planarbeidet ble varslet. Melhus kommune, Statsforvalter i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, NVE, Statens vegvesen og Bane NOR har vært invitert og bidratt til et godt og omfattende samarbeid.

 

Kontaktinformasjon

 

Jan Olav Sivertsen

E-post: jan.olav.sivertsen@nyeveier.no

TLF: 915 46 871

Jill Hammari Sveen,
E-post: jill.hammari.sveen@norconsult.com
TLF: 916 41 253 

Bilder