Planprosess

13. januar 2021 varslet Nye Veier oppstart og høring av planprogram for E6 Gyllan – Kvål. Det markerte starten på den formelle planprosessen for dette prosjektet.

Saksgangen for reguleringsplanen følger plan- og bygningsloven, forskrift om konsekvensutredninger og tilhørende veiledningsmateriale. Se også vår nettside om planprosess: Planprosess i Nye Veier

Oppstart av ny reguleringsplan for E6 Gyllan – Kvål ble varslet 13. januar 2021. Samtidig var planprogram for strekningen på høring.

Melhus kommune fastsatte planprogrammet for E6 Gyllan-Kvål i juni 2021 og avgjorde hvilke alternative traséer for E6 som skulle utredes, og hvilke tema konsekvensutredningen skal omfatte. 

§ 32 Forskrift om konsekvensutredning gir rom for at konsekvensutredning kan benyttes til å ta stilling til hvilken alternativ trasé det skal gjennomføres reguleringsarbeid for. Konsekvensutredningen var på høring våren 2022.I forbindelse med denne høringen kom det krav fra flere myndigheter om at lavere fart må vurderes. Det er derfor utarbeidet en tilleggsrapport med en mulighetsstudie for veilinjer med dimensjonerende hastighet 100 km/t, for å kunne sammenlikne konsekvenser med veilinjer basert på 110 km/t (jf. KU).

Konsekvensutredning, tilleggsrapport og høringssvarene dannet grunnlag for Nye Veiers anbefaling som ble lagt frem for Melhus kommune.  Melhus kommune vedtok i oktober 2022 at alternativ 1.1A+1.2 skulle legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplan. 

Etter det politiske vedtaket er det utarbeidet reguleringsplanforslag for denne traséen. Reguleringsplanen sendes på høring på vanlig måte.

Planforslaget ligger tilgjengelig på Melhus kommune sin nettside

Se planprosessens tidslinje beskrevet nedenfor